UTQ

หลักสูตร UTQ สาระคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การเลือกใช้สื่อการเีรียนการสอน

การวัดผลประเมินผล

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ข้อสอบคณิตศาสตร์ UTQ-204

หน่วยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร

รายวิชา UTQ-204 การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
1. ข้อใด เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ก. การทำงานอย่างเป็นระบบ
ข.การมีวิจารณญาณ
ค.การคิดวิเคราะห์
ง.การแก้ปัญหา
2. ตาราง กราฟ สมการ นิพจน์ อสมการ เป็นตัวอย่างของคำอภิธานศัพท์ในข้อใด
ก. ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model)
ข.แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model)
ค.การดำเนินการ (operation)
ง.แบบรูป (pattern)
3. ข้อใด เป็นหัวใจของการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน
ก.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ข.โครงสร้างรายวิชา
ค.หน่วยการเรียนรู้
ง.ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design
ก.กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ข.กำหนดหลักฐาน ร่องรอยการเรียนรู้
ค.ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้
ง.ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5. ครูอัญชลีสาธิตประกอบการใช้คำถาม เพื่อสรุปเกี่ยวกับการหาปริมาตรของพีระมิด ครูอัญชลีจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบใด
ก.การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ข.การเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล
ค.การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
ง.การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
6. เมื่อนักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา สามารถเขียนปัญหาโดยใช้ภาพ ตาราง หรือกราฟ หรือ เขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรใน รูปของสมการตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดได้ เป็นความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ข้อใด
ก.การให้เหตุผล
ข.การแก้ปัญหา
ค.การเชื่อมโยง
ง.การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ
7. สาระที่ครูต้องสอดแทรกลงในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้คือสาระใด
ก.การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ข.ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ค.จำนวนและการดำเนินการ
ง.การวัด
8. การดำเนินการทดลองหรือกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใด
ก.การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ข.การเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล
ค.การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
ง.การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
9. การจัดการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าควรใช้วิธีการใดเหมาะสมที่สุด
ก.นักเรียนทำการทดลอง
ข.รูใช้การสาธิตประกอบคำถาม
ค.ครูใช้คำถามประกอบการอธิบาย
ง.นักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์
10. กระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
ก.ทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา
ข.วางแผนแก้ปัญหา
ค.ดำเนินการแก้ปัญหา
ง.ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ
11. การจัดการเรียนรู้ข้อใดเหมาะสำหรับการพัฒนานักเรียนให้สามารถสร้างความรู้และนำความรู้ไปใช้
ก.การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม
ข.การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
ค.วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา
ง.วิธีสอนแบบโครงงาน
12. การสอนจากทฤษฎีหรือกฎไปสูตัวอย่างที่เป็นรายละเอียด ฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ให้เห็น จริง เป็นการจัดการเรียนรู้แบบใด
ก.การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ข.การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
ค.วิธีสอนแบบอุปนัย
ง.วิธีสอนแบบนิรนัย
13. การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ TGT คล้ายกับรูปแบบใด
ก.TAI
ข.CIRC
ค.STAD
ง.JIGSAW 2
14. ข้อใดถูกต้อง

15. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ
ก.นักเรียนเขียนว่า “ตัวประกอบทั้งหมดของ 24 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24”
ข.ครูเขียนว่า “นำเลข 51 บวกกับเลข 28”
ค.ครูกล่าวว่า “จำนวนคู่ คือ จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 ได้ลงตัว”
ง.นักเรียนกล่าวว่า “7^3 หมายถึง 7 คูณกัน 3 ครั้ง”
16. ข้อใดถูกต้อง

17. สื่อทางคณิตศาสตร์ข้อใดไม่เข้าพวก
ก.เกม
ข.เพลง
ค.บทเรียนการ์ตูน
ง.ของเล่นเชิงคณิตศาสตร์
18. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) จัดเป็นสื่อประเภทใด
ก.สื่อวัสดุอุปกรณ์
ข.สื่อเทคโนโลยี
ค.สื่อวีดิทัศน์
ง.สื่อวิธีการ
19. สื่อสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ตัวอย่าง แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เป็นสื่อประเภทใด
ก.เอกสารฝึกหัด
ข.เอกสารแนะแนวทาง
ค.เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ง.บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสำเร็จรูป
20. ข้อใดมีโครงสร้าง ส่วนประกอบ และจุดประสงค์การเรียนรู้คล้ายกับบทเรียนสำเร็จรูป
ก.บทเรียนการ์ตูน
ข.บทเรียนแบบกิจกรรม
ค.เอกสารแนะแนวทาง
ง.เอกสารประกอบการเรียนการสอน
21. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.สื่อวัสดุอุปกรณ์ เช่น บัตรคำ
ข.สื่อเทคโนโลยี เช่น เครื่องคำนวณเชิงกราฟ
ค.สื่อวิธีการ เช่น เพลง
ง.สื่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องฉาย
22. สื่อประเภทใดเหมาะสมกับการนำเสนอทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการให้เห็นกระบวนการและวิธีการอย่างเป็นขั้นตอน
ก.สื่อวัสดุอุปกรณ์
ข.สื่อสิ่งแวดล้อม
ค.สื่อวีดิทัศน์
ง.สื่อวิธีการ
23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก.หากนักเรียนไม่พอใจผลการประเมินคุณภาพของภาระงาน/ชิ้นงาน ระหว่างเรียนสามารถขอแก้ไขปรับปรุงได้
ข.หากคุณครูต้องการตรวจสอบจุดเด่นหรือข้อบกพร่องในขั้นตอนการทำงานของนักเรียน ควรใช้เกณฑ์การประเมินแบบวิเคราะห์ (Analytic Rubrics)
ค.สิ่งที่คุณครูต้องเตรียมการก่อนที่จะวัดผลด้านความรู้ คือ ภาระงานหรือกิจกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน
ง.การวัดและประเมินผลรวมของแต่ละหน่วยต้องใช้ข้อสอบเท่านั้น
24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก.นักเรียนต้องได้รับการประเมินและผ่านการประเมินทุกตัวชี้วัดตามที่สถานศึกษากำหนด
ข.การประเมินผลทุกตัวชี้วัดจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินแบบ Rubric
ค.การวัดและประเมินผลรวมของแต่ละหน่วยต้องใช้ข้อสอบเท่านั้น
ง.คุณครูต้องสะท้อนผลการประเมินให้นักเรียนทราบ
25. เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ดีคือข้อใด
ก.แบบสังเกต
ข.แบบทดสอบ
ค.แบบสอบถาม
ง.ภาระงาน
26. การประเมินเพื่อวิเคราะห์ความพร้อม พื้นฐานความรู้ ความสนใจของนักเรียนควรอยู่ในขั้นตอนใด
ก.ก่อนเรียน
ข.ระหว่างเรียน
ค.หลังเรียน
ง.ขั้นตอนใดก็ได้
27. ภาระงานต่อไปนี้ควรมีการประเมินทั้งขั้นตอนวิธีการทำงานและการประเมินผลงานยกเว้นข้อใดที่อาจประเมินเฉพาะคุณภาพ ของผลงานได้
ก.การประดิษฐ์ การจัดทำแบบจำลอง
ข.กราฟ แผนผังความคิด
ค.การสำรวจ การนำเสนอ
ง.โครงงาน โครงการ
28. ข้อใดเป็นการประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้
ก.คุณครูอารีประเมินผลเป็นระยะๆ
ข.คุณครูสงบสอบเมื่อสอนจบหน่วยการเรียนรู้
ค.คุณครูเมตตาสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
ง.คุณครูปราณีประเมินผลเมื่อนักเรียนตอบคำถามครูไม่ได้
29. การประเมินผลการเรียนการสอนของครูคนใดเหมาะสมที่สุด
ก.ขณะที่นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ ครูประทินสังเกต ซักถาม บันทึกแล้ววิเคราะห์ข้อมูล
ข.ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครูประทีปใช้การทดสอบเพียงอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องทุกหน่วย
ค.ครูประเทศให้นักเรียนทำโครงงานโดยประเมินผลจากรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มเท่านั้น
ง.ครูประเทืองให้นักเรียนรายงานด้วยวาจาหน้าชั้นเรียนแทนการทดสอบวัดสาระความรู้ทางคณิตศาสตร์
30. หลักฐานการเรียนรู้ข้อใดไม่เข้าพวก
ก.การสาธิต
ข.การทดลอง
ค.การอภิปราย
ง.การทำแฟ้มสะสมงาน
******************************************************************************************************************************************************
เฉลย…จ้า
1. ตอบ การแก้ปัญหา
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 122
2. ตอบ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model)
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 26
3. ตอบ หน่วยการเรียนรู้
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 34
4. ตอบ กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 34
5. ตอบ การเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล (ไม่แน่ใจ)
6.ตอบ การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ
7. ตอบ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 55
8. ตอบ การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 51
9. ตอบ นักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 50
10. ตอบ วางแผนแก้ปัญหา
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 53
11. ตอบ วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 61
12. ตอบ วิธีสอนแบบนิรนัย
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 67
13. ตอบ STAD
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 76
14. ตอบ ค. ไม่แน่ใจ
15. ตอบ ข. ไม่แน่ใจ
16. ตอบ ข. ไม่แน่ใจ
17. ตอบ บทเรียนการ์ตูน
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 95
18. ตอบ สื่อเทคโนโลยี
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 97
19. ตอบ เอกสารประกอบการเรียนการสอน
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 93
20. ตอบ บทเรียนการ์ตูน
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 92
21. ตอบ สื่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องฉาย
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 91
22. ตอบ สื่อวีดิทัศน์
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 95-96
23. ตอบ สิ่งที่คุณครูต้องเตรียมการก่อนที่จะวัดผลด้านความรู้ คือ ภาระงานหรือกิจกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 125 ข้อ 2
24. ตอบ การวัดและประเมินผลรวมของแต่ละหน่วยต้องใช้ข้อสอบเท่านั้น
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 123 ข้อ 4
25. ตอบ ภาระงาน
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 125 ย่อหน้าที่ 2
26. ตอบ ก่อนเรียน
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 113
27. ตอบ กราฟ แผนผังความคิด (ไม่แน่ใจ)
28. ตอบ คุณครูสงบสอบเมื่อสอนจบหน่วยการเรียนรู้
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 114 ข้อ 2.1.4
29. ตอบ ขณะที่นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ ครูประทินสังเกต ซักถาม บันทึกแล้ววิเคราะห์ข้อมูล
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 114 ข้อ 2.1.3
30. ตอบ การทำแฟ้มสะสมงาน
อยู่ใน หลักสูตรคณิตศาสตร์UTQ-204 หน้า 115 ข้อ 3.2

ผิดพลาดประการใด หรือมีคำตอบที่ถูกต้องช่วยแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับ


 1. สุธาทิพย์ นนท์สกุล

  เป็นข้อมูลที่ดีเยี่ยม ลงข้อมูลคณิตฯระดับประถมบ้างนะ ขอบคุณมากๆ

 2. ช่วยเฉลย UTQ 2106 หน่อยไม่กล้าทำหลังเรียนกลัวไม่ผ่าน

 3. utq 2106 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  pre-test UTQ-2106 ได้ 15/20 คะแนน
  1.ข 2.ก 3.ข 4.ข 5.ง 6.ง 7.ข 8.ข 9.ข 10.ค
  11.ข 12.ก 13.ง 14.ค 15.ค 16.ก 17.ง 18.ง 19.ง 20.ค

  แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ได้ 5/5 คะแนน
  1.ก 2.ค 3.ก 4.ง 5.ง

  แบบทดสอบหน่วยที่ 2 ได้ 4/5 คะแนน
  1.ค 2.ง 3.ง 4.ก 5.ข

  แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ได้ 4/5 คะแนน
  1.ค 2.ข 3.ค 4.ง 5.ก

  แบบทดสอบหน่วยที่ 4 ได้ 5/5 คะแนน
  1.ก 2.ง 3.ข 4.ข 5.ง

  post-test UTQ-2106 ได้ 18/20 คะแนน
  1.ค 2.ง 3.ข 4.ก 5.ข 6.ค 7.ก 8.ค 9.ง 10.ง
  11.ง 12.ก 13.ค 14.ข 15.ก 16.ก 17.ก 18.ข 19.ข 20.ง

 4. ขอเฉลยของคริตประถม 2105 บางครับ

 5. อาจารย์คะ ขอควาอนุเคราะห์ เฉลยข้อสอบ utq 220 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

 6. ขอเฉลยคณิต ม.ปลายด้วยคะ ขอบคุณล่วงหน้า

 7. เฉลย UTQ-2107 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ได้ 17/20 คะแนน (ผ่าน 85 เปอร์เซ็นต์)
  1.ง 2.ข 3.ก 4.ง 5.ค
  6.ค 7.ค 8.ก 9.ค 10.ข
  11.ง 12.ง 13.ง 14.ค 15.ข
  16.ก 17.ข 18.ค 19.ค 20.ก

 8. เฉลย UTQ-2105 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา
  ผ่านแล้ว 16/20 คะแนน
  1 ก 2 ค 3 ค 4 ข 5 ง
  6ง 7 ข 8 ค 9 ค 10 ก
  11ก 12 ข 13 ง 14 ข 15 ก
  16ค 17 ง 18ข 19ก 20ค

 9. ขอบคุณมากใช้ประโยชน์ได้แพร่หลาย

 10. ขอบคุณพี่โอด

 11. ขอเฉลย utq 205 คณิตประถมด้วยค่ะ ตกไปแล้วหนึ่งรอบไม่กล้าทำรอบสองค่ะ

 12. ขอคณิต ประถมค่ะ ทั้งก่อน และหลังอบรมนะคะ ขอบคุณค่ะ

 13. ครูเคนายกาย

  ขอบคุณมากเลย

 14. ขอบคุณมาก ๆค่ะ

 15. utq2106 ตอนนี้ข้อแต่ละข้อสับเปลี่ยนไปแล้วค่ะช่วยใส่ข้อและรายละเอียดหน่อยได้ไหมค่ะตอนนี้กำลังจะทำหลังเรียนค่ะกลัวไม่ผ่านค่ะช่วยกรุณาด้วยนะค่ะ

 16. ทิพาวดี ดาวเรือง

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยคะ

 17. ตอนนี้ระบบutq ได้มีการสุ่มข้อสอบในการเข้าทำข้อสอบแต่ละครั้ง
  อยากรบกวนอาจารย์ขอเฉลย ๆ 2107 แบบเห็นตัวเลือกด้วยนะคะ

 18. ขอเฉลยคณิตพร้อมซ้อยนะค่ะตกไปแล้วรอบหนึ่งไม่กล้าทำรอบสอง

 19. ช่วงนี้ติดภาระกิจประชุม อบรม และทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทำให้ไม่ค่อยได้เข้า UTQ เลยครับ เสียดายเหมือนกันที่อาจารย์มาเข้าระบบช้าเกินไป …เกียรติบัตรไม่ใช่สิ่งสำคัญและยืนยันความสามารถหรอกครับ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมต่างหากที่คุณครูจะได้รับและนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ สู้ ๆ นะครับ

 20. ข้อสอบของคณิต ม.ปลาย ทำมาแล้ว 2 รอบ ยังไม่ผ่าน ได้เฉลยจากท่านแล้วแต่ข้อสอบไม่ตรงกันเป็นการสุ่มข้อสอบ พอมีข้อสอบและเฉลยไหมครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: