คลังเก็บบล็อก

ข้อสอบวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

…….เอกสารชุดเสริมคิด…วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ) ประจำปี 2549-2560 เป็นเอกสารของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาฃาติ ที่เน้นทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้เป็นพิมพ์เขียวในการสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่อไป
…….อีกทั้ง สพฐ. ได้ทำการเผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนให้สามารถก้าวทันโลก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถนำสิ่งทีได้จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

……. ต้องขอขอบคุณ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะท่าน อาจารย์ปราโมทย์ ขจรภัย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ที่ได้ผลิตเอกสารดี ๆ เผยแพร่แก่วงการการศึกษาไทยครับ สำหรับท่านที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ชนิด pdf ตามลิงค์ด้านล่านี้ครับ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด โทร.086-7208106 ยินดีให้บริการครับ

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2559-2560

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2557-2558

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2555-2556

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2553-2554

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2551-2552

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2549-2550