วิจัยคณิตศาสตร์

งานวิจัยคณิตศาสตร์และแผนการสอนคณิตศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยการสื่อสารแนวความคิดเพื่อเพิ่ม ทักษะการแก้ปัญหา / สมชาย วรกิจเกษมสกุล.
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การสรุปด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping) ประกอบด้วยวิธีสอนของ สสวท. / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพาพร สีบุดดี
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยใช้วิธีสอนแบบ สสวท. และสรุปด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิเชฐ โพธิปัสสา
 การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุขี วรรณกุล
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษณา บุตรพรม
การจัดการเรียนรู้แบบ TAI เรื่องเซตระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศศิธร พรหมภักดี
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ขนิษฐา วรรณพงษ์
  
การใช้เทคนิคการควบคุมตนเอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรฉวี ดาโรจน์
 
 การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งทิวา สิงหัดชัย
 
การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โมเดลตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดด้วยวิธีวิเคราะห์แบบ PAQ และแบบ PAL / วิทยานิพนธ์ ของ สุปรียา สมัครวงศ์
 
การเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการแบ่งกลุ่ม ตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียน (STAD) และกิจกรรมตามคู่มือครูของ สสวท. [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พรชัย จันทไทย
 
การเปรียบเทียบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนปกติ [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พิจิตร พรหมจารีย์
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การคิด วิเคราะห์ และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันกับการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พรพิรุณ บุตรดา
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชันกับการสอนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ เบญจวรรณ มาตรา
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสไตล์การเรียน ความถนัดทางการเรียนและภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ละเอียด อาจทวีกุล
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ทศนิยม และการคิดวิเคราะห์ระหว่างวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สอดแทรกเมตาคอกนิชั่นวิธีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิธีเรียนตามคู่มือครู สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ภาวิณี คำชารี
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอเนกนัยแบบความสัมพันธ์ และผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ พัชนีย์ ไชยทองยศ
 
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ LT การเรียนรู้แบบ KWL และการเรียนรู้แบบ SSCS / วิทยานิพนธ์ ของ นันทวัน คำสียา
 
 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิตยา ฉิมวงศ์
 
การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับการจัดการเรียนการสอนตามปกติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ สุริยาภรณ์ ชัฏพลชัย
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนประกอบโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) / วิทยานิพนธ์ ของ กรรณิกา ผาสุข
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการสอนตามคู่มือของ สสวท. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาว ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภิสรา โททอง
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม (TAI) และวิธีการเรียนตามคู่มือของ สสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิเชษฐ์ วันทา
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง สมการและการแก้สมการโดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม (TAI) และวิธีการเรียนตามปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรวยรัตน์ ขวัญรัมย์
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ / วิทยานิพนธ์ ของ แก้วใจ พุทธิวงษ์
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องความเท่ากันทุกประการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยะพรรณ สกุลซ้ง
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ศศิธร เทียมหงษ์
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องจำนวนนับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ / วิทยานิพนธ์ ของ จิราภรณ์ นามมะ
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคิดรวบยอดและการจัดกิจกรรมตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ภัทรา มูลน้อย
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตสามมิติปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD กับการสอนปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฏฐนันทน์ สีหะวงษ์
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึดษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ อุษา ยิ่งนารัมย์
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเส้นขนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) แบบจิ๊กซอว์ (JIGSAW) และแบบ สสวท. / วิทยานิพนธ์ ของ มณีแสง เทศทิม
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่องการบวกและการลบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนบนเว็บที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ จักรพัฒน์ ภูมิพันธ์
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา / วิทยานิพนธ์ ของ เกศฎาพร สุดชา
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาเรื่องการหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนตามแนวการสร้างสรรค์ความรู้กับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ หนูพิน เทพเรียน
 
การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยวิธีใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนกับการเรียนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ กำไลทอง วงศ์เจริญ
 
การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนด้วยวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่ม ตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนและการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ชนิดา นนท์นภา
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) กับการเรียนรู้ตามคู่มือ สสวท. เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ สุกัญญา อนรรฆพันธ์
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และความวิตกกังวลต่อการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้แบบทดสอบย่อยต่างกันในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พงศ์สุวรรณ ตับกลาง
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบการเรียนรู้กับวิธีสอนของ สสวท. / ปริญญานิพนธ์ ของ สุนทร หนูอินทร์
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องสถิติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (STAD) กับที่เรียนจากการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พเยา สุระเสียง
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเศษส่วนและทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พันทิพา บุญสรรค์
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิภารัตน์ ตอสกุล
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิวและแรงจูงใจในการเรียน ระหว่างวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI กับวิธีการเรียนรู้แบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นันทนาภรณ์ ภูมิพยัคฆ์
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุดมรัตน์ ปุยภูงา
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้แบบ STAD และการเรียนรู้ตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ปรีดา พระโรจน์
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนที่มีการจัดกลุ่มนักเรียนและเรียงลำดับเนื้อหาสาระต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ คุณากร จำปาหอม
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการเรียนรู้ตามรูปแบบ สสวท / วิทยานิพนธ์ ของ เรนนิคม ศรีพันธ์ชาติ
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สาวิตรี น้อยโนนทอง
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความพึงพอใจต่อวิธีสอนและความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวคอนตรัคติวิสซึมกับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ มัณฑนา แพทย์ผล
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยวิธีสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ลัดดา สีนางกุ
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องสมการและการแปรผันชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่เรียนแบบร่วมมือ (LT) กับที่เรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พิสมัย วีรยาพร
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนและความคงทนในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วย Courseware Geometer’s Sketchpad : CGS กับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ บุณยาพร ชมภู
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรู้แบบปกติเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม / วิทยานิพนธ์ ของ เบญจมาศ เทพบุตรดี
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ TGT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติเรื่องสถิติ / วิทยานิพนธ์ ของ นงลักษณ์ ศรีบัวบาน
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติเรื่องความน่าจะเป็น / วิทยานิพนธ์ ของ สิริกุล อินพานิช
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระบบจำนวนเต็มระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / วิทยานิพนธ์ ของ อุเทน คำสิงห์นอก
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) และการเรียนรู้ตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ รัชนี งอกศิริ
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้น / วิทยานิพนธ์ ของ อรุณี ศรีวงษ์ชัย
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบอุปนิรนัยกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ธวัตชัย ปุริโส
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ อังคณา แก้วไชย
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใข้โปรแกรมจีเอสพีเป็นสื่อกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรัญญา แพงเพ็ง
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัสการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนต่างกัน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อมรเทพ วิภาวิน
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการเรียนรู้ตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ รัชนีวรรณ สุขเสนา
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วนและทศนิยมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ TAI การเรียนรู้แบบ KWL และการเรียนรู้แบบสสวท / วิทยานิพนธ์ ของ อารยา ไม่โศก
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและเรื่องพหุนามความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการสอนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริพร คำภักดี
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เวกเตอร์ ระหว่างการสอนแบบร่วมมือ (STAD) การสอนแบบ 4MAT และการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ชัชวาลย์ รัตนสวนจิก
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบ CIPPA / วิทยานิพนธ์ ของ สุริยันต์ สายหงษ์
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ เพ็ญศรี พิลาสันต์
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนโดยใช้สื่อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) กับวิธีสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นัยนา บุญสมร
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม TAI กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT / วิทยานิพนธ์ ของ ปาณิตา อาจวงษ์
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบ 4MAT และการสอนแบบปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิวาพร เศรษฐโสภณ
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์แรงจูงใจในการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้กับการสอนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ มณีรัตน์ สิงหเดช
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพาราโบลาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นสื่อกับการจัดกิจกรรมตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ เรณุวัฒน์ พงษ์อุทธา
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและการคิดวิเคราะห์ระหว่างนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือกับนักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 / วิทยานิพนธ์ ของ นิพล อินนอก
 
การพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิรักษ์ จงวงศ์
 
การพัฒนาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ชิษณุชา พระสว่าง
 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ = Development of teaching and learning management in business mathematics course / วิชญา รัตนเมธาวี, จารุฉัตร บุษบา, นิภาพร โพธิ์ชัย
 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเศษส่วนและทศนิยม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุกัญญา ไกรมาก
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตสาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภัตรา ผ่านสันเทียะ
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะ การคิดคำนวณเรื่อง ทฤษฏีของปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นันท์นลิน แหล่งสนาม
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการ คิดคำนวณ เรื่อง จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพปภา ศิริธีรพันธ์
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่องพหุนามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นวลอนงค์ แช่มพุทรา
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องสมการ และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ละออง เลี้ยงจอหอ
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาอนุพันธ์ของ ฟังก์ชั่นตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้เอง (Constructivism) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันเทคโน โลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมบูรณ์ สุคันธรส
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและ ทศนิยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนโรงเรียน สุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญประภา ชาตยานนท์
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุจิต ภิญโญศักดิ์
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การสรุปด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping) ประกอบด้วยวิธีสอนของ สสวท. / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพาพร สีบุดดี
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่องรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ ประสิทธิ์ เศษวงศ์
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ สุเทพ แปลงทับ
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 / วิทยานิพนธ์ ของ เรณู สายเชื้อ
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรัสศรี ทองมี
 
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน = Development of teaching and learning management in mathematics in dalily life course / อรุณ แก้วมั่น, นงนุช แสงสุระ, ไพทูรย์ มุลิวัลย์
 
 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังที่มี เลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิศมัย สุคันธรส
 
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชนีกร กาประโคน
 
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือกันของนักเรียน โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม / วิทยานิพนธ์ ของ จันทิพา สุริยนต์
 
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีแผนผังความคิด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชูศักดิ์ แสงไชยราช
 
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เซตตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริ แคนสา
 
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรางค์ พรหมสูงวงษ์
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแปรผัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัลภา เฮียงราช
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละโดยใช้โมเดลซิปปา โรงเรียนบ้านเมืองไพร (เมืองไพรวิทยาคาร) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดแสวง สีกาศรี
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องความน่าจะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นฐพร วิชัยเลิศ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนันท์ บุตรศรีเมือง
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่องเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิตยา กัลยาณี
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องรูปสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จริยา ทิมพิทักษ์
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประยูร กรุงรัมย์
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เสาวนีย์ อุตรวิเชียร
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธามาศ ฤทธิ์ไธสง
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนแบบแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียน (STAD) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรรณิการ์ เรืองเกษม
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณและการหาร จำนวนที่ตัวตั้งมีสองหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการเรียนรู้ อำเภอเสลภูมิ แบบแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผล โรงเรียนวังหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญส่ง โก้ชัยภูมิ
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนลำดับและอนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ / วิทยานิพนธ์ ของ ปราโมทย์ โพธิไสย
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการและอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม ตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไกรศรี พลเยี่ยม
 
การพัฒนาครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรศักดิ์ หล้าษา
 
การพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ใน โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ
 
การพัฒนาครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนหนองบัวพิทยาการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปิยะพร สิงสาธร
 
การพัฒนาครูด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมชัย การมาโส
 
การพัฒนาครูในการจัดทำแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญนาม อินทะปัญญา
 
การพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านเปลือยนอก อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โสภิดา แสงคำไพ
 
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. โรงเรียนบ้านรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยอดชาย ทึนหาร
 
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด แบบเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ / วิทยานิพนธ์ ของ สุพัฒตรา หล้าฤทธิ์
 
การพัฒนาคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิธิดา ศิริโยธา
 
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์ ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภิญญา พฤกษามาลา
 
การพัฒนาชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม / วิทยานิพนธ์ ของ นครชัย ชาญอุไร
 
การพัฒนาชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ จันทสิน แก่นจันทร์
 
การพัฒนาชุดการสอนเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ อำพัน คณะนาม
 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัยรัตน์ ทาเพชร
 
การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาโดยกิจกรรมโครงงานวิชา คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญจันทร์ สินธุเขต
 
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยโครงงานเรื่องสถิติเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์
 
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เสาวนีย์ สุริยาประภา
 
การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัชวาลย์ ยอดมั่น
 
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเสรีตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริพรรณ สิทธิพูนอนุภาพ
 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษณา บุตรพรม
 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ ชญาภา สิงห์มหา
 
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภาพร จันทะบุรม
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญประภา พวงศรี
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สำเนียง สีดายา
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรุณรัตน์ คำพีพงษ์
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญมี วรชมพู
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องรูปวงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกษมศักดิ์ สุมา
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องบทประยุกต์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นัชชา ไทยทองหลาง
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องเซตตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นพดล ลือนาม
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุทิศา เลื่องลือ
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุชาติ เบ็ญเจิด
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เดชา ขามจะโปะ
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มีชัย ชาญวิรัตน์
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / วิทยานิพนธ์ ของ กฤษณา สมะวรรธนะ
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ระบบมัลติมีเดียวิชา คณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีปีทาโกรัสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ เยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องบทประยุกต์ / วิทยานิพนธ์ ของ อินทิรา ชูศรีทอง
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สกลศักดิ์ บุญไช
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ และการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ จเด็จ ทัศวงษา
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ สมนึก การเกษ
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัณธิมา กลิ่นศรีสุข
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกของ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ ทิพวรรณ ชิณวงศ์
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณวิภา ค่อยจะโปะ
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการบวก ลบ คูณทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศรีสุดา นันททรัพย์
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [electronic rosourec] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณ กุลกานต์ นวลหมื่นไวย
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เรไรรัตน์ ดาวศรี
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องจำนวนนับ 21 ถึง 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภัทรี เยื้องกลาง
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธงชัย พลสูงเนิน
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องมุม ส่วนของเส้นตรงและเส้นขนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อมราวดี ด่านลี
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องรูปวงกลมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชานนท์ นามน้อย
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเลขยกกำลังกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญญดา ศรีรงค์
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กิตติศักดิ์ กลางพรม
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณิภา มณีพิศุทธิ์
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหารจำนวนที่ตัวตั้งมีสองหลัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แสงเดือน ขึงภูเขียว
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องดอกเบี้ยของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนสรณ์ ธุนันทา
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันทนีย์ สาระวิถี
 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริลักษณ์ กุโบลา
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธำรง โสดาทิพย์
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สาระการเรียนรู้หมวดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งเรืองรัตน์ ชูโชติ
 
การพัฒนาบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มาณิสา หาวิชิต
 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องจำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จักรพันธ์ ไวสูงเนิน
 
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระมหาอำพร ปวงสุข
 
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการคูณและการหาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิเลิศ สาระภักดี
 
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิไลลักษณ์ หงส์มาลา
 
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาเรื่องจำนวนเต็มลบ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภาศรี วิโรจน์กูลทอง
 
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงเรื่องอำเภอกุดจับของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิทักษณ์ กาศลุน
 
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประสงค์ กรุงเก่า
 
การพัฒนาบุคลากรการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กิตติชัย จำปาวัลย์
 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนบ้านพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุนทร วงศ์คำจันทร์
 
การพัฒนาบุคลากรครูเกี่ยวกับการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านปลาดุก อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เสถียร เจริญสุข
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเลิศ เข็มเพชร
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านสงเปลือย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรชัย แก้วสีดา
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทศพร ทักษิมา
 
การพัฒนาบุคลากรในการผลิตและการใช้สื่อบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วีรยุทธ ชานัย
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญรุ่ง จันทวงษ์วาณิชย์
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมบูรณ์ พรมท้าว
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาระคนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นภาพร พรมแดง
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรรยา มีสิมมา
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรองกาญจน์ ประจำเมือง
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เปตา กิ่งชัยวงค์
 
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สถาพร ศรีสุนทร
 
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคิดเลขเร็วเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วชิรนุช สินธุชัย
 
 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะที่มีประสิทธิภาพ เรื่องทศนิยมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปติณญา ต่อยอด
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องแผนภูมิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริพันธ์ พากเพียร
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพียรศิริ พิมพ์ทราย
การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรรัก พันโกฏิ
การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการสอนแบบอุปนัยหรือแบบนิรนัย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชวาลัย ชมดี
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการบวกการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปริสา ลมงาม
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีสอนแบบ สสวท. และสรุปด้วยแผนผังความคิด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วาสนา เมืองหนองจอก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมบูรณ์ ภูสนิท
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพดี ไชยปัญญา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค TGT โดยประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลข เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐพร ดำรงชาติ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิคล ไชยช่วย
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการและการแก้สมการ โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวลักษณ์ สุทธิไชยา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมพร แก้วกลึงกลม
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมศรี นิยมสุข
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบอุปนัยและแบบนิรนัยประกอบการใช้เทคนิค STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพัตรา ภูหงษ์สูง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมพร สุขอุ้ม
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จารุวรรณ เขียวอ่อน
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องทบทวนการคูณและการหารชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิญญา แกล้วกล้า
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรรัตน์ ธุระสุข
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่องลิมิตรและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญสิทธิ์ วานุนาม
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จุฬาวรรณ แสงหิรัญ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธรรมนูญ มีเสนา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุลีพร พงศ์วิเศษ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสมการและการแก้สมการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุปรียา พันอุสาห์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและรูปวงกลม โดยใช้โมเดลซิปปา โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรุณ วรรณหนองคู
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐฐากร ปัตถา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การคูณ การหารเศษส่วน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งระพิน วงศ์อินตา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เรื่องสมการและการแก้สมการวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนศักดิ์ อนันต์เรือง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีรวรรณ โคษา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพา ภาคำ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติของ ผลบวกและผลต่าง ของจำนวนจริงหรือมุมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือกลุ่มแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทวีชัย เสนาบูรณ์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ คำตา นัดกล้า
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหาร วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาพร จุลศิริวัฒนกุล
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นราพร ธุระหาญ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุมาลี พาหะพรหม
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เทียนทอง ประทุมชาติ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กุสุมา ดาวประสงค์
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุเมธ ชูสกุล
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการคูณชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทองคูณ สุขบัว
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วราภรณ์ ระบาเลิศ
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลัดดาวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันที สิทธิศาสตร์
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องฟังก์ชันลอการิทึม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศันติกา ลำภู
 การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รวิชญุฒม์ ทองแม้น
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (LT) เรื่องบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศักดิ์สกลธ์ พลไชย
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Learning Together โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประนอม ประทุมแสง
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชนีกร วรรณสุทธิ์
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องการบวกและการลบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศินีนาฏ จันทร
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สำราญ เนื่องกัลยา
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จุฑารัตน์ คุยบุตร
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่องการบวก ลบ ระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษณา นันท์ดี
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีของ สสวท. ที่ใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมหวัง รอดไธสง
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมการและการแก้สมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ บุตรอุดม
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเส้นขนานทิศและแผนผังกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิรินัตฐา เที่ยงกระโทก
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โสภณ บุญไชย
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องทิศและแผนผัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐวุฒิ วงษ์เจริญ
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พงศธร หวังกลุ่มกลาง
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภัสสร หวังดี
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยใช้วิธีสอนแบบ สสวท. และสรุปด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิเชฐ โพธิปัสสา
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุขี วรรณกุล
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พนิตนาฎ พิมพ์สิริพานิชย์
การพัฒนาแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต (Geometric transformation) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA model) และรูปแบบการสอนของ สสวท. (IPST) / วิทยานิพนธ์ ของ พิไลวรรณ สถิตย์
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สรรพสิริ เอี่ยมสะอาด
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสมการ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งทิวา นาทศรีทา
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ตามแบบ STAD วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงลักษณ์ ลาภทวี
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบ TAI วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศรีสุดา ญาติปลื้ม
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิริกาญจน์ ไฝจันทึก
การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แสวง วรหสังค์
การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มาลัย ปะติเพนัง
การพัฒนาแผนการเรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิมพ์พา ตะโกสีย์
การพัฒนาแผนการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัชรี คำเดช
การพัฒนาแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist) และวิธีเรียนรู้ตามรูปแบบของ สสวท. / วิทยานิพนธ์ ของ สมพงษ์ ยังโสม
การพัฒนาแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ (Permutation and combination) โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) แบบกลุ่มช่วยเป็นรายบุคคล (TAI) และวิธีการเรียนรู้ตามรูปแบบของ สสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ นฤมล สกุลคู
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งทิวา ควรชม
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรและความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ จักรรินทร์ สวาศรี

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรม หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สุวรรณา กาหยี.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377218.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตรีโกณมิติ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง จุรี เรืองเริงกุลฤทธิ์…[และคนอื่น ๆ]

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377334.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง นงรัตน์ วงศ์ศรี.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377338.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีกราฟ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สุวรรณา กาหยี.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377217.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการให้เหตุผล หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: จิตลดา สมงาม.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377209.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง พัชรี คำมณี, สุกิจ สมงาม, นงรัตน์ วงศ์ศรี.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377344.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการอินติเกรด หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง สันติพร ตันติหาชัย.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377340.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวนจริงและทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: จรรยา พันธุ์เถลิงอมร.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377211.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: บัญญัติ ศรีประเสริฐ.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377214.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สมหมาย ทองเมือง.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377215.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สุวรรณา ช่วยอยู่.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377216.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: ธรรมนิตย์ ชำนาญกิจ.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377210.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง พรพจน์ อุ้ยกุล.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377347.pdf

ขอขอบคุณ…อาจารย์ประภัสรา โคตะขุน https://sites.google.com/site/prapasara/

  1. โหลดวิจัยไม่ได้สักเล่มเลยต้องทำอย่างไรค่ะ

  2. รัตนา ตรีกลาง

    ขอบคุณมากคะ

  3. ข้อสอบคณิตศาสตร์ 0-NET ม.6 ไม่มีแสดงวิธีทำ มีแต่เฉลยหรอคะ

  4. ดีมากคะที่ช่วยให้เพื่อนๆได้มีแนวทางและคิดต่อยอดได้

  5. โหลดงานวิจัยไม่ได้ต้องทำอย่างไรคะ

  6. โหลดวิจัยไม่ไ้ดเลยค่ะทำยังไงค่ะถึงจะโหลดได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: