โครงการรักการอ่าน

…….พื้นที่ออนไลน์บนโลกอินเทอร์เนต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2555 ที่เรียนคณิตศาสตร์กับครูไพรวัล ดวงตา ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองได้รับรู้จากการอ่าน แล้วทำการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของตนเองผ่านเว็บบล็อกส่วนตัว เพื่อแบ่งปันสานฝันให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้และเรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นไปด้วยกัน ตามโครงการรักการอ่าน และนี่คือ “บันทึกการอ่านของฉัน”  งั้นเราไปติดตามงานของพวกเค้ากันเลยครับ…

♥ ♥ ♥ ห้อง ม.6/7

 1. นายเจตดิลก กลางสุโพธิ์
 2. นายคมสันต์ บุญศรี → http://komsunaod.wordpress.com
 3. นายชัชนันท์ โคตรสา → http://chatchanan10425.wordpress.com
 4. นายเทอดศักดิ์ ปาละวงษ์
 5. นางสาวจิราภรณ์ มูลสาร → http://maxnummmm.wordpress.com  @Maxnummm1
 6. นางสาวณิชชากร อ่อนคำ→ http://nitchakorn.wordpress.com  @Nitchakorn1994
 7. นางสาวนวลนภา สุวรรณผา → ♥ @naunapa
 8. นางสาวเบญจมาภรณ์ ปทุมวัน → http://benjamapon.wordpress.com  @Benjama33238871
 9. นางสาวปานชนก กาลจักร → http://panchanok.wordpress.com
 10. นางสาวรัตนาพร เนตรหาญ → http://rattanapon10.wordpress.com  @Rattanaporn_10
 11. นางสาววนิดา ไสยศาสตร์ → http://saiyasat.wordpress.com  @nidattapoln
 12. นางสาวสาวิตรี ประทุมวัน → http://savitreebp.wordpress.com  @savitreebt
 13. นางสาวอรุณรัตน์ ศรีมันตะ → http://annarunrat.wordpress.com  @Annmario_zaza
 14. นายนนทนันท์ อนันทวัน → http://karimananthawan.wordpress.com
 15. นางสาวประนิษา พันธ์ศรี → http://angpranisa.wordpress.com  @Ang_Pranisa
 16. นางสาวรัตนาพร วรรณคำ
 17. นางสาววรรณธกิจ สระเพชร → http://wanthakit.wordpress.com
 18. นางสาวกุสุมา รัตนโสภา → http://kusumaruttana.wordpress.com ♥ @1350300130541
 19. นางสาวทิพวรรณ ชูรัตน์ → http://thippawanchurat.wordpress.com  @thippawan191
 20. นางสาวนิภาพร พันดวง → http://koynipaporn.wordpress.com  @KoyArtIndy
 21. นางสาวรุ่งแก้ว จันดี → http://rungkeaw10529.wordpress.com  @RungkeawJundee
 22. นางสาววรรณนิษา หอมหวล → http://maywannisa.wordpress.com ♥ @wannisaHomhaun
 23. นางสาวสุกรรณิการ์ หามาลา
 24. นางสาวมะลิสา มุละชีวะ
 25. นางสาวนริศรา อ่างแก้ว
 26. นางสาวพรพรรณ วงษ์อนันต์ → http://wonganunt.wordpress.com
 27. นายจิรายุส คงบุญวาส → http://jirayoos007.wordpress.com  @jirayooss
 28. นายนัทธพงศ์ กาลจักร์ →  http://nutthapong11.wordpress.com
 29. นางสาวกมลชนก วงษ์ศรีกุล → http://un4071.wordpress.com
 30. นางสาวจิราภรณ์ ศรียันต์ → http://aomjiraporn.wordpress.com  @aomjiraporn2
 31. นางสาวพัชราพรรณ บุญสร้อย → http://patcharapun.wordpress.com  @Pekkie1
 32. นางสาวเพ็ญพักตร์ หมุนโย → http://faipenpuk.wordpress.com ♥ @penpuk3
 33. นางสาววณิชชา ชูรัตน์ → http://mosswanitcha.wordpress.com  @mossfess
 34. นายปิยะวัฒน์  บุญแซม → http://high2537.wordpress.com
 35. นางสาวพรพิณ อาทิเวช → http://pornpin.wordpress.com

ม.6/6

 1. นายเพชรรุ่ง ศรีวะรมย์ → http://belldmb.wordpress.com ♥ Pedrung
 2. นายศักดิ์รวี กาลจักร → http://sakraweekalajak.wordpress.com  @sakrawee_10431
 3. นางสาวมะลิ มีสุข → http://malikc03.wordpress.com  @malimeesuk
 4. นางสาววรรณภา แก้วใส →  @wannapha_123
 5. นางสาวสุวนันท์ กองศรีมา → http://suwanant1407.wordpress.com  @tomnutlaithaiso
 6. นายชุติพนธ์ มูลมะณี → http://chutiponhihi.wordpress.com  @chutipon11
 7. นายอนุสรณ์ เทศคำจร → http://anusorn20.wordpress.com  @kotzakc
 8. นางสาวประภาพร ชื่นตา → http://papapon.wordpress.com
 9. นางสาวพิมลพร คำแสง →http://pimonpon.wordpress.com  @pimonpon29
 10. นางสาวลลิตา จันทรทัย →http://lalitawongmanee1994.wordpress.com  @lalita_jittakor
 11. นางสาวศศิมาธร จันทะดวง → http://sasimatorn.wordpress.com  @sasimatorn
 12. นางสาวสุปาณี พันธ์ศรี
 13. นางสาวนันทะการ ศรีมันตะ → http://oilnantakan.wordpress.com  @Nantakan_oil
 14. นางสาวพเยีย พลทวี → http://payear.wordpress.com  @Aoffom
 15. นางสาวภัทรธิดา ภูผามานัง → http://phattalathidafc.wordpress.com  @gugigymo
 16. นางสาวอำพวรรณ ครูสุวรรณ์ →http://ampawan10538.wordpress.com  @ampawannu
 17. นางสาวศิริพร อุทรดัน → http://siriporn10610.wordpress.com  @siriporn10610
 18. นายเจษฎา กันธิยา →http://jadsada018.wordpress.com ♥ @Jedsadakanthiya
 19. นายปริญญา สมหวัง → http://parinya01.wordpress.com
 20. นายวรุฒ กันตะนน → http://warutkantanon.wordpress.com
 21. นายวัชรินทร์ มูลสาร  → http://watcharin008.wordpress.com  @watcharinmoonsa
 22. นายวีรชัย ยุติธรรม → http://weerachai11893.wordpress.com  @pankweerachai
 23. นายอุดมศักดิ์ มุละศิวะ → http://autsawin2210.wordpress.com ♥ @UdomsakMulasiwa
 24. นางสาวขนิษฐา ภาระญาติ → http://khanittha1994.wordpress.com  @OlyTiun
 25. นางสาวจุฬาไลย์ แสงสุข →   @JulalaiSeangsuk
 26. นางสาวณัฐริยา ศรีชนะ → http://nutthariya11898.wordpress.com  @Nutthariya1
 27. นางสาวธัญญารัตน์ กลบกลิ่น → http://tunyarat.wordpress.com   @Dreampackteam
 28. นางสาวนิติกุล หาวงษ์ → http://nitigul11900.wordpress.com  @moddumhihi
 29. นางสาวบุษกร ประการแก้ว → http://budsakon11901.wordpress.com  @budsakon1
 30. นางสาวปวันนา สิงห์กรณ์ → http://pawanna.wordpress.com ♥ @aeenmylove
 31. นางสาวฝนทิพย์ แสงศรีเรือง →  @fon_fontip
 32. นางสาวพิมพา เรียงรัตน์ → http://pimpaepim.wordpress.com  @2537Pimma
 33. นางสาววันวิสา อรรคบุตร
 34. นางสาววิภาดา เดชภูษา
 35. นางสาววิภาพร งามวงศ์
 36. นางสาวสาวิตรี อกอุ่น → http://sawitree11908.wordpress.com  @SAWITREEAOKOUN
 37. นางสาวสุจิตรา เศิกศิริ → http://bumsujitra.wordpress.com
 38. นางสาวสุภาภรณ์ วงษาหลง
 39. นางสาวสุวิมล อุปชิต → http://oungsuwimon.wordpress.com  @suwimon95164812
 40. นายรังสิมันต์ ม่วงมูลศรี → http://rungsiman11936.wordpress.com ♥ @Spaek135
 41. นายภูวนัย  จูมิพิลา → ♥ @Tonpuwanai

ม.6/5

  1. นายณัฐดนัย มาสขาว → http://nuttynutdanai.wordpress.com  @Nutteenniuctk
  2. นางสาวรุจิกา สมาอาพัฒน์ → http://rujika2537.wordpress.com
  3. นายปิยณัฐ แสนจันทร์ →  @piyanatja
  4. นางสาวการะเกด มาตมณี → http://karakad.wordpress.com  @karakadmattanee
  5. นางสาวชมพูนุช พลดาหาร → http://noottynakaa.wordpress.com   @NuNootty
  6. นางสาวธิดารัตน์ ลำพุทธา → http://thidarut605.wordpress.com   @mukatty_Dz
  7. นางสาวนฤมล อาจหาญ → http://narumon2537.wordpress.com  @narumonarthan
  8. นางสาวประภากรณ์ เสน่หา → http://kanpp.wordpress.com
  9. นางสาวปาจรีย์ อุ่นใจ → http://pachari605.wordpress.com  @Pachair1
  10. นางสาวอาริตา ฉลาดล้ำ → http://arita605.wordpress.com  @AritaChaladlam
  11. นายณัฐพล สิงห์คำ → http://natthapon.wordpress.com  @natthapon65
  12. นางสาวผุสรัตน์ คำผา → http://pussarat16303.wordpress.com ♥ @pussarat163
  13. นางสาวอภิศิริ สีนะธรรม → http://apisiri.wordpress.com ♥ @ApisiriLeenatha
  14. นางสาวจิรนุช มาสขาว → http://jiranuch.wordpress.com  @jiranuch5
  15. นางสาวปริศนา ชัยศรี → http://pritsanachaiyasri.wordpress.com  @Nok_bigbang
  16. นางสาวลดาวัลย์ ลครไชย → http://ladawan2.wordpress.com  @ladawan2gung
  17. นางสาวสุภาวัลภ์ หอมสมบัติ → http://supawan10571.wordpress.com  @supawan38229402
  18. นางสาวใหม่ กาละจักร → http://maikalajuk.wordpress.com  @MAIKALAJUK
  19. นางสาวไพรจิตา ไชยชิต → http://ningpaijita.wordpress.com ♥ @ning_paijita
  20. นายธีระยุทธ สายสมร → http://tumsaisamorn.wordpress.com ♥ @SaisamornTum
  21. นางสาวเจตสุดา บุญเอนก → http://jatsudabunanek.wordpress.com ♥ @jatsudabunanek
  22. นายณัฐพนธ์ แสงสุข → http://tonoak.wordpress.com ♥ @oakplaygame
  23. นายเกริกเกียรติ ศรีดามาตย์
  24. นายจิรายุทธ ทองโกฏิ์
  25. นายณัฐวุฒิ ศรีสันต์ → http://rungnatthawut.wordpress.com ♥ @RunGGuZa
  26. นายกวิล ศรีวิเศษ → http://kawin321.wordpress.com ♥ @kawin321
  27. นายพงษ์รนัย รัตนโสภา → http://hnumo7.wordpress.com
  28. นายภาณุมาศ หวานสูงเนิน → http://newassassin.wordpress.com
  29. นายฤทธิชัย โสมาบุตร → http://tarsniper1994.wordpress.com  @GuTaRSniPeR
  30. นายอาทิตย์ชัย สายศรีแก้ว → http://byby07.wordpress.com ♥ @ArthitchaiSaisr
  31. นางสาวพัชริน อุ่นตา → http://pusharin.wordpress.com
  32. นางสาวชลธิดา แก้วศรี → http://nutaey.wordpress.com  @chontidakawsri
  33. นางสาวพรทิพย์ โมระมะณี → http://porntipmoramanee.wordpress.com
  34. นางสาวแพรวพรรณ แก้วชาติ → http://preawpunkeawchat.wordpress.com  @preawpunkeawcha
  35. นางสาวศิราภรณ์ ทองน้อย → http://siraphon2537.wordpress.com  @siraphon1994
  36. นางสาวสุภาพร หมื่นสาย → http://supaporn2537.wordpress.com  @supapornmeunsai
  37. นางสาวขวัญจิรา  สระแก้ว → http://khwanjira.wordpress.com

องค์ประกอบของการอ่าน
…….1. ผู้อ่าน  2. สาระ 3. ความหมาย 4. การเลือกความหมาย 5. การนำไปใช้

เกณฑ์การประเมิน
…….1. จำนวนเรื่องที่อ่านแล้วทำการบันทึกไม่น้อยกว่า 60 เรื่องต่อปีการศึกษา (30 เรื่องต่อเทอม)
…….2. มีการเผยแพร่บนโลกออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Webblog, Facebook, Twitter
…….3. มีสถิติคนเข้าชมหรือชื่นชมผลงาน ไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อปีการศึกษา (≥ 1,500 คนต่อเทอม)
…….4. กิจกรรมนี้ (โครงการรักการอ่าน) เป็นนโยบายของทางโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ดังนั้น จึงอยากให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อให้ผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

 1. wipaporn69.wordpress.com นางสาววิภาพร งามวงค์รายงานตัวค่ะ

 2. @parinya011
  twitter ผมครับ นายปริญญา สมหวัง

 3. @kanya_za นางสาวประภากรณ์ เสน่หา ม.6/5 เลขที่8

 4. minnie46724549

  นางสาวพัชริน อุ่นตา เลขที่ 31 ม.6/5

 5. http://wannapha10454.wordpress.com
  น.สวรรณภา แก้วใส ม.6/6เลขที่4

 6. http://malimeesuk003.wordpress.com
  นางสาว มะลิ มีสุข ม.6/6 เลขที่3

 7. http://wanwisalove.wordpress.com
  นางสาว วันวิสา อรรค์บุตร ม.6/6 เลขที่33

 8. @wanwisaanboot. Twitter
  นางสาว วันวิสา อรรค์บุตร6/6เลขที่33

 9. นางสาว นริศรา อ่างแก้ว 6/7
 10. นาย เทอดศักดิ์ ปาละวงษ์ 6/7
 11. นางสาว นริศรา อ่างแก้ว 6/7
 12. นาย เทอดศักดิ์ ปาละวงษ์ 6/7
 13. อาจารย์ขาwordpress กับtwitter. เมื่อไหร่จะเอาขึ้นใหม่สักที่คะ

 14. http://penpukmunyo.wordpress.com/

  นางสาวเพ็ญพักตร์ หมุนโย เลขที่ 32 ชั้น ม.6/7

 15. http://ningzapaijita.wordpress.com
  นางสาว ไพรจิตา ไชยชิต ม.6ห้อง5ค่ะ

 16. ครุค่ะทำไม→ http://ningpaijita.wordpress.com
  เข้าโพสไม่ได้ค่ะดูก้ไม่ได้คะ

 17. http://fontipindracusin.wordpress.com/
  นางสาวฝนทิพย์ แสงศรีเรือง ม.6/6 เลขที่ 31

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: