คณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เทอม 1

บทที่ 1 กรณฑ์ที่สอง

…….1.1 สมบัติของรากที่สองของจำนวนจริง
…….1.2 การบวก ลบ คูณ กรณฑ์ที่สอง
…….1.3 การหารกรณฑ์ที่สอง
…….1.4 สมการเสอร์ด (Surd)
…….แบบทดสอบ กรณฑ์ที่สอง

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

……2.1 ทบทวนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
……2.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
……2.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
……2.4 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลังสามและผลต่างของกำลังสาม
……2.5 ทฤษฎีบทเศษเหลือ
……2.6 การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ

บทที่ 3 สมการกำลังสอง

……3.1 สมการกำลังสอง
……3.2 การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์
……3.3 การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร
……3.4 โจทย์สมการกำลังสอง

บทที่ 4 พาราโบลา

……4.1 สมการของพาราโบลา
……4.2 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(x-h)^2+k
……4.3 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax^2+bx+c

 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เทอม 2

บทที่ 1 ระบบสมการ

…….1.1 ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง
…….1.2 ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ

บทที่ 2 เศษส่วนของพหุนาม

…….2.1 การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
…….2.2 การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม
…….2.3 การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
…….2.4 โจทย์ปัญาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม

บทที่ 3 วงกลม

…….3.1 วงกลม
…….3.2 มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
…… 3.3 คอร์ด
…… 3.4 เส้นสัมผัสวงกลม

บทที่ 4 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

……. 4.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติของด้าน
……. 4.2 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45, 60 องศา
……. 4.3 สมการตรีโกณมิติ
……. 4.4 การนำไปใช้

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: