คณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เทอม 1

บทที่ 1 กรณฑ์ที่สอง

…….1.1 สมบัติของรากที่สองของจำนวนจริง
…….1.2 การบวก ลบ คูณ กรณฑ์ที่สอง
…….1.3 การหารกรณฑ์ที่สอง
…….1.4 สมการเสอร์ด (Surd)
…….แบบทดสอบ กรณฑ์ที่สอง

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

……2.1 ทบทวนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
……2.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
……2.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
……2.4 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลังสามและผลต่างของกำลังสาม
……2.5 ทฤษฎีบทเศษเหลือ
……2.6 การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ

บทที่ 3 สมการกำลังสอง

……3.1 สมการกำลังสอง
……3.2 การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์
……3.3 การแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร
……3.4 โจทย์สมการกำลังสอง

บทที่ 4 พาราโบลา

……4.1 สมการของพาราโบลา
……4.2 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(x-h)^2+k
……4.3 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax^2+bx+c

 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เทอม 2

บทที่ 1 ระบบสมการ

…….1.1 ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง
…….1.2 ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ

บทที่ 2 เศษส่วนของพหุนาม

…….2.1 การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
…….2.2 การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม
…….2.3 การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
…….2.4 โจทย์ปัญาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม

บทที่ 3 วงกลม

…….3.1 วงกลม
…….3.2 มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
…… 3.3 คอร์ด
…… 3.4 เส้นสัมผัสวงกลม

บทที่ 4 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

……. 4.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติของด้าน
……. 4.2 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30, 45, 60 องศา
……. 4.3 สมการตรีโกณมิติ
……. 4.4 การนำไปใช้

 

  1. จุฑามาศ ปรุรัตน์

    ใช้หรับคนที่ทำการบ้านไม่เป้น

  2. อยากทำการบ้าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: