Category Archives: KCdoing ม.6

เพื่อนกันตลอดไป606.wmv

นำแสดงโดย ม.6/6  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

น.ส.ธิญาพร เกิดนิล	
น.ส.ปิยะภรณ์ มีศิริ	
น.ส.ระพีพรรณ เวฬุวนารักษ์	
น.ส.นัฎฐา อ่อนแก้ว	
น.ส.โสรยา พันธ์โกศล	
น.ส.รจนา สร้อยแก้ว

เเฟนฉัน Ver. AMF2N

นำแสดงโดย ม.6/6  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

น.ส.กนกวรรณ สามาอาพัฒน์	
น.ส.สุกัญญา ธนาคุณ	
น.ส.นิชาภา ผุดผ่อง	
น.ส.เมรี บุญญาพิทักษ์	
น.ส.เบ็ญจภรณ์ สีดี

ชิด

นำแสดงโดย ม.6/6 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

น.ส.ชุติมา อาจหาญ	
น.ส.ผกาศิณี ป้องทอง	
น.ส.สุทธิดา บุดดีคำ	
น.ส.ฐิติกาญจน์ พูนชัย	
น.ส.กนกวรรณ โนมขุนทด

คนมีตังค์ BYหัวหลุนอามต่าม

นำแสดงโดย ม.6/7  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

นายกิตติศักดิ์ จันทร์เรือง	
นายบุญเลี้ยง แสงศรี	
น.ส.ชฎาพร มุ่งงาม	
น.ส.กมลชนก แก้วมะไฟ	
น.ส.อรยา แสงพล	
น.ส.พิมลวรรณ มาตขาว

ไปไล่แย้ kc607~1

นำแสดงโดย ม.6/7 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

น.ส. พัชลักษณ์ จันทะมาตย์	
น.ส. ธนารีย์ แซ่เติน	
น.ส. กาญจนา วงษ์ศรีกุล	
น.ส. ช่อผกา วงษ์พัดตา	
น.ส. ปรียานุช ฤทธิ์จำรัส	
น.ส. ธิดารัตน์ นาถาบำรุง

 

เหตุผลที่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ SOcOOl KC607

นำแสดงโดย ม.6/7 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

นายศุภากร นาคำ
น.ส.วาธิณี ศรีมันตะ


ซูซู ไข่มดแดง

นำสแสดงโดย ม.6/5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
น.ส. สุชิลา ชูจิตร	
น.ส. ณัฐสุดา ยืนยั่ง	
น.ส. นฤมล ทองจันทร์	
น.ส. ธัญญาภรณ์ วงษ์ละคร	
น.ส. ทิพย์สุดา เทศไทย	
น.ส. จิราวรรณ พารุสุข

mv แล้วไผสิฮักอ้าย

นายศุภชัย กาลจักร	
นายสุริยันต์ ปัญญาทอง	
นายอารักษ์ กาลจักร	
น.ส.จิรวรรณ ธนากุล	
น.ส.นิตยา ศรีจันทร์
น.ส.แคทรียา กล้าหาญ
โดยนักเรียนกุดชุมวิทยาคม ม.6/6  ลองแวะเข้าไปชมดูนะครับ