Category Archives: โปรแกรมอบรม

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

…….พอดีผมมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด (Flipped Classroom) ณ โรงเรียนิคมวิทยา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557 ก็เลยอยากนำประสบการณ์เหล่านั้นมาเล่าให้ท่านที่สนใจ ได้นำแนวคิดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนลองดูนะครับ

จุดเริ่มต้นและความเป็นมา
……. Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ซึ่งพวกเขาเป็นครูวิชาเคมีของโรงเรียน Woodland Park High School รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เขียนหนังสือที่ชื่อ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day ขึ้น Ffpครู 2 ท่านนี้ได้พบว่าการเรียนของนักเรียนหลาย ๆ คนไม่สามารถเข้ามาเรียนในชั้นเรียนได้ตามเวลาอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายๆประการ เช่น นักเรียนที่เป็นนักกีฬา นักเรียนที่ต้องทำงานนอกเวลา หรือกิจกรรมต่างที่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง หรือแม้กระทั้งเนื้อหาวิชาที่ใช้เวลาในการทำความเข้าใจมาก ๆ  จนไม่สามารถจัดได้หมดในชั่วโมงเรียนดังนั้น Jonathan และAaron จึงมีแนวคิดจาก
……..1. พิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้กับนักเรียน และนักเรียนสามารถนำขึ้นมาเรียนได้ขณะเดินทางทาง หรือในเวลาว่างจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่นักเรียนมี เช่น คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน, หรือแล็บท็อป นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
…….2. โดยมีกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวเชื่อม เช่น อีเมล์จากนักเรียนที่มีข้อสงสัย อีเมล์จากครูผู้สอนตั้งคำถามไปยังนักเรียน  บทความหรือเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่อยู่บนเว็บไซด์

กลับด้านชั้นเรียนคืออะไร
…….นำสิ่งที่เดิมเคยทำในชั้นเรียนไปทำที่บ้าน และนำสิ่งที่เคยถูกมอบหมายให้ทำที่บ้านมาทำในชั้นเรียนแทน ชั้นเรียนที่เราคุ้นเคยกันมานั้น ครูจะเป็นผู้บรรยายเนื้อหาต่างๆ ในชั้นเรียนแล้วมอบงานให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้าน แต่ Jonathan และ Aaron  สังเกตว่า เวลาที่นักเรียนต้องการพบครูจริงๆ คือ เวลาที่เขาติดขัดและต้องการความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ต้องการครูอยู่ในชั้นเรียนเพื่อบอกเนื้อหา เพราะเขาสามารถค้นหาเนื้อหานั้นด้วยตนเองได้ สรุปง่าย ๆ ก็คือ ปรับการให้ความสำคัญที่ครูไปสู่การเรียนรู้ของนักเรียน

มีการจัดการเรียนรู้อย่างไร
……. ครูอาจจะสร้างแหล่งเรียนรู้ (Resource Center) เช่น เว็บบล็อก (WordPress) เฟซบุ๊คกลุ่ม (Groups) หรือบันทึกวิดีโอการสอนให้เด็กไปดูเป็นการบ้าน แล้วครูใช้ชั้นเรียนสำหรับชี้แนะนักเรียนให้เข้าใจแก่นความรู้ หรือชี้แนะในการที่เด็กได้รับมอบหมายจะดีกว่า ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก เว็บไซต์ต่าง ๆ อย่าง YouTube อัดแน่นไปด้วยความรู้ต่างๆ เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง หมดยุคที่ต้องคอยมารอรับความรู้ในชั้นเรียนเพียงช่องทางเดียว เพราะฉะนั้นในห้องเรียนกลับด้าน ครูจะแจกสื่อให้เด็กไปเรียนรู้ล่วงหน้าที่บ้าน หรืออาจให้เด็กไปดูสื่ออย่างยูทูบ เมื่อมาเข้าชั้นเรียนในวันรุ่งขึ้น นักเรียนจะซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากนั้นก็ลงมือทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยมีครูคอยให้คำแนะนำตอบข้อสงสัย

ข้อจำกัด-ข้อควรคำนึง ของการกลับด้านชั้นเรียน
…….เพื่อตรวจสอบว่า เด็กได้ดูสื่อที่ครูให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าหรือไม่นั้น จะมีเด็กบันทึกโน้ตมาส่งครู อาจบันทึกมาในสมุด เข้าไปเขียนไว้ใน Blog ของครู หรือเขียนส่งมาทางอีเมล และจะให้เด็กตั้งคำถามมาด้วยอย่างน้อย 1 ข้อ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละรายวิชาจะมีข้อจำกัดและข้อควรคำนึง ดังนี้
ข้อจำกัด
…..1. ต้องมีการเตรียมการอย่างดี มีความเชื่อมโยงสัมพันธืกันทั้งเวลา เนื้อหา กิจกรรม
…..2. ต้องปรับค่านิยม คุ้นชิน และความเชื่อเดิม
…..3. ความพร้อมของเทคโนโลยีและสื่อที่ใช้
…..4. การปรับบทบาทครูและนักเรียน
ข้อควรคำนึง
…..1. วุฒิภาวะและความพร้อมของผู้เรียน
…..2. ความตั้งใจและกระตือรือร้นของครูผู้สอน
…..3. ความเหมาะสมของรายวิชา/บทเรียน
…..4. สื่อการเรียนการสอน
…..5. ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง

นำมาปรับใช้ในบริบทของเราได้อย่างไร
…….เช่น การนำไปใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้มีเวลาและโอกาสมากขึ้นที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย Inquiry Approach ซึ่งนักเรียนจะได้ลงมือทำงานและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และได้ศึกษาทดลองที่ลึกซึ้งขึ้น ยกตัวอย่างเรื่อง เซลล์และการค้นพบเซลล์ เวลา 2 ชั่วโมง
…..1. ขั้นสร้างความสนใจ (ล่วงหน้าก่อนการเรียนการสอนในชั่วโมงจริง)
…….1.1 ครูสร้างบล็อก หรือตั้งกระทู้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นประเด็นในแง่มุมต่างๆ โดยตั้งกระทู้ถามนักเรียนว่าร่างกายของคนเราหรือสัตว์ประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบใดบ้าง และหน่วยที่เล็กที่สุดที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายคืออะไร
…….1.2 ครูควรเลือกสร้างสื่อ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องสำหรับสอนนักเรียนล่วงหน้าอาจเป็นคลิปวิดีโอเป็นเรื่องๆ สั้นๆ หรืออาจเป็นไฟล์สำหรับกดาว์นโหลดได้ หรือนำขึ้นไปฝากไว้บน YouTube  เนื้อหาเช่น ครูสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์และอธิบายประเภท ส่วนประกอบ และวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ให้นักเรียนเข้าใจในรูปแบบต่างๆ เช่นคลิปวิดีโอ
…….1.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างบนอินเทอร์เน็ตหรือทางสื่อต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนการเรียนในห้องเรียน เช่น Line, Facebook, ตามแต่ที่จะถนัด เช่น
…….– เซลล์คืออะไร
…….– นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์คนแรกเป็นใคร
…….– นักเรียนจะศึกษาลักษณะของเซลล์ได้อย่างไร
…….– ครูอภิปรายถึงการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็น ได้แก่ แว่นขยายกล้องจุลทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์
…….– นักเรียนร่วมกันอภิปรายจำแนกรายละเอียดถึงความแตกต่างในการเลือกใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ดังกล่าว
…….1.4 นักเรียนศึกษาค้นคว้า ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์ จากคลิปวิดีโอเรื่อง กล้องจุลทรรศน์ หรือจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียนคิดและลำดับเหตุการณ์ขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
…..2.ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา และขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป 2 ขั้นตอนนี้ครูสามารถให้นักเรียนคุยกันหรือวางแผนการทำงานร่วมกันมาจากที่บ้านล่วงหน้าก่อนการเรียนจริงในห้องเรียน
…..3. ขั้นขยายความรู้ ขั้นตอนนี้สามารถนำมาทำกิจกรรมในห้องเรียนได้เลยในทันที เต็มเวลา 2 ชั่วโมง ที่เข้าเรียนเพราะทุกขั้นตอนนักเรียนได้เรียนและศึกษามาทั้งหมดแล้ว

ข้อคิดสำหรับห้องเรียนกลับด้าน
…….วิดีโออาจใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการสอนบางเรื่อง แต่อาจจะไม่ได้ผลสำหรับการสอนบางเรื่อง ความรู้บางอย่างนักเรียนต้องค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง บางเรื่องครูต้องสอนโดยตรง บางเรื่องเกิดจากการซักถามอภิปราย วิดีโอจึงไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับการสอนทุกเรื่อง ครูผู้สอนต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

อ้างอิง
1. ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง ของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
2. ห้องเรียนกลับด้านของ สพฐ. โดย ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ. 
3. ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยนายอนุศร  หงษ์ขุนทด

HTML5 คืออะไร

…….หลายคนอาจจะเคยได้ยิน ชื่อ HTML5 มาซักพักนึงแล้วใช่ไหมครับ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร มันมีไว้เพื่อนอะไร และจำเป็นที่ต้องรู้จักกับมันหรือไม่ สำหรับบทความในครั้งนี้ จะเป็นบทความที่ช่วยตอบปัญหาคาใจดังกล่าวให้ผู้พัฒนา และแนะนำเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงภาพรวมของ HTML5 รวมถึงการเตรียม Environment ก่อนเริ่มทำการพัฒนา HTML5

HTML5 คืออะไร

ถ้าจะพูดไล่ถึงประวัติของ HTML แล้วคงจะยาวมาก ผมขออนุญาตตัดมาที่ HTML5 เลยก็แล้วกันครับ HTML5 ก็คือภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษามาร์กอัพ สำหรับการเขียน Website รุ่นล่าสุด ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group)โดยได้มีการปรับเพิ่ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

HTML5 Feature

สำหรับ HTML5 นั้นก็มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่หลายอย่างครับ ซึ่งหากต้องการดูสิ่งที่มีเพิ่มเข้ามาสามารถเข้าไปดูได้ ที่นี่ Read the rest of this entry

ความสำคัญของ Social Media

ให้ครูที่เข้าอบรมศึกษาความสำคัญของ Social Media จากสไลด์ด้างล่างนี้นะครับ

ขอบคุณเจ้าของผลงาน :
ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว รองผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โปรแกรม Free YouTube Downloader

โหลดฟรี โปรแกรม Free YouTube Downloader 3.1

คุณต้องการที่จะดูวิดีโอที่คุณโปรดปรานจาก YouTube และเมื่อใดก็ตามที่คุณได้มั้ย ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ เป็นไปได้กับ Free YouTube Downloader ซอฟแวร์ของเราเป็น 100% ฟรีและทำงานได้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ใด ๆ สอบทานโดย downloaddd วิดีโอ YouTube ดาวน์โหลดได้ง่ายกว่าที่เคย กับผู้จัดการดาวน์โหลดนี้คุณสามารถบันทึกวิดีโอ YouTube เป็น AVI, MPEG, DIVX, MP3, MP4 PSP, MOV, FLV, และรูปแบบอื่น ๆ เราสนับสนุนคุณภาพมาตรฐานและมีคุณภาพสูงแม้เต็มวิดีโอความละเอียดสูง

Download :: Free YouTube Downloader

โปรแกรมปรับขนาดภาพ (Image Resizer)

เป็นโปรแกรมที่ใช้ปรับ เปลี่ยนขนาดของไฟล์รูปภาพครับ เหมือนโปรแกรม Paint ที่มากับWindows แต่การใช้งานต่างกันครับ โปรแกรมนี้สามารถลดขนาดภาพได้แค่คลิกขวาเท่านั้นครับ ง่ายกว่าเยอะเลย

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมแล้ว ก็มองหาไฟล์รูปภาพที่เราต้องการปรับขนาดครับ เจอแล้วก็คลิกขวา แล้วเลือกตัวเลือก Resize Pictures
ขั้นตอนที่ 2 แสดงหน้าต่าง Resize Pictures ติ๊อเลือกขนาดที่ต้องการ หากต้องการกำหนดขนาดเอง คลิกที่ปุ่ม Advanced>> ติ๊กตัวเลือก Custom ใส่ขนาดตามต้องการ เสร็จคลิกปุ่ม OK ครับ

Free ware ครับ ใช้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์

Download :: >> Image Resizer 4.0.1.5 <<