ไพรวัล ดวงตา

Praiwan-Duangta

 ชื่อ : ไพรวัล  ดวงตา
 ชื่อเล่น : โอด
 อีเมล์ : krupraiwan@gmail.com
 เกิด : 1 กรกฎาคม 2523  ตรงกับวันอังคาร แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก
 ที่อยู่ : 123 หมู่ 6 บ้านนาสะแบง ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทร.086-7208106
 สถานที่ทำงาน : โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทร.045-789101

ไพรวัลย์ มีชื่อจริงว่า สมนึก  นิลเขียว เป็นชาวบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  เขาเป็นผู้ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งอย่างมาก และร้องเพลงนำในภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง….นั่นเป็นประวัติของ ไพรวัลย์  ลูกเพชร  ซึ่งผมไม่ใช่…

ผมชื่อว่า ไพรวัล  ดวงตา  มักจะมีคนยัดเยียดนามสกุลให้เสมอเมื่อเอ่ยชื่อว่า  ไพรวัล ต่อด้วย ลูกเพชร  ผมเป็นคนจังหวัดยโสธร  ช่วงที่ผมเกิดภาพยนตร์เรื่อง มนต์รักลูกทุ่ง  นำแสดงโดยมิตร  ชัยบัญชา  ดังมาก  ซึ่งไพรวัลย์  ลูกเพชร  ร้องเพลงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้  อีกทั้งคุณพ่อก็เป็นคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้ว  ดังนั้นนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อ  ไพรวัล  ดวงตา  แต่สำหรับตัวผมเองก็เป็นคนชอบร้องเพลงและฟังเพลงลูกทุ่ง  โดยนักร้องที่ผมชื่นชมมีมากมายหนึ่งนั้นนั้นก็มี ไพรวัลย์  ลูกเพชร  รวมอยู่ด้วย  โดยเฉพาะเพลง “เสียงจากไพรวัลย์”  ที่ร้องว่า …ฝากเพลงนี้ไปถึงแฟน  อยู่คนละแดนเหนือใต้ได้สุขสันต์  นี่เสียงไพรวัลย์  เคยกล่อมขวัญเมื่อยามนิทรา……

 การศึกษา

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี
2549 : Certificate  in “Strengthening Teachers’Capability in the use of ICT”  at Nanyang Polytechnic, Singapore
2546 : ประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2542 – 2545 : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้วยทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  และคณะศึกษาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ด้วยทุนโครงการสำนึกรักบ้านเกิดจาก DTAC
2536 – 2541 : มัธยมศึกษา (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร  ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ประวัติการศึกษา ถ้าจะเรียบเรียงตั้งแต่ชั้นประถม เรียนประถมโรงเรียนบ้านนาหลู่  จังหวัดยโสธร เรียนชั้นมัธยมโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร  จังหวัดยโสธร และสอบเอ็นทรานซ์ได้คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รุ่น 4 พักอยู่หอของมหาวิทยาลัย  ตลอด 4 ปี เป็นชีวิตที่มีสีสันมาก ได้รู้จักกับบางคำที่สถานเรียนบางแห่งไม่มี เช่น SOTUS

Seniority  คือ การเคารพผู้อาวุโส หรือการสำนึกในความเป็นน้องซึ่งเยาว์กว่าทั้งความรู้และประสบการณ์ เมื่อรุ่นน้องเจียมในความเยาว์กว่าทั้งความรู้และประสบการณ์ และประพฤติอ่อนน้อม เพื่อน้อมรับการสั่งสอนจากผู้ที่มีอาวุโสกว่า

Order คือ การปฏิบัติตามระเบียบวินัย เนื่องจากสังคมประกอบไปด้วยคนจำนวนมาก เมื่อจะทำงานใหญ่จึงจำเป็นต้องแบ่งหน้าที่กันทำ ต้องมีผู้นำและผู้ตามเป็นลำดับ การพาคนหมู่มากไปสู่ความสำเร็จได้ จำต้องมีระเบียบและรักษาวินัย

Tradition คือ การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี มีภาคภูมิใจในธรรมเนียมประเพณีที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา คุณงามความดีของธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ได้หล่อหลอมต่อเนื่องมาจากรุ่นก่อน ๆ สู่รุ่นน้อง และทำให้ทราบว่าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน

Unity คือ การเป็นหนึ่งเดียว หรือความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน มีใจมุ่งสู่เป้าหมายอันเดียวกัน

Spirit คือ การฝึกจิตใจ การเสียสละกายและใจ มีน้ำใจเพื่อสังคม ให้กล้าทำในสิ่งที่ถูก ที่เป็นธรรมยืนอยู่ได้ในกระแสเชี่ยวของสังคมด้วยความนับถือในธรรมของตนเอง

 
praiwan58-1inch
การทำงาน

20 กรกฎาคม 2547 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม จ.นครราชสีมา
24 ธันวาคม 2547 ครู คศ.1 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม จ.นครราชสีมา
20 พฤษภาคม 2548 ครู คศ. 1 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม อ.กุดชุม จ.โยสธร
9 พฤศจิกายน 2549 ครู คศ.1 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.โยสธร
29 มิถุนายน 2554 ครู ชำนาญการ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.โยสธร
28 กันยายน 2555 ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม องกุดชุม จ.ยโสธร

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2553 –  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) [รก.ล.128 รก.ต.16ข เล่มที่ 8/1 หน้าที่ 154 ลำดับที่ 539 ]

พ.ศ. 2558 – ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) [รก.ล.133 รก.ต.14ข เล่มที่ 8 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1384 ]

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

……. 1) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
……. 2) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน “Thailand Social Media Award 2013” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
……. 3) ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
……. 4) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พุทธศักราช 2557 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับประเทศ
……. 5) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ Thailand Blog Awards 2013 ประเภท Education Blog จาก เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
……. 6) ได้รับรางวัล Popular Vote Thailand Blog Awards 2013 ประเภท Education Blog จาก เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
……. 7) ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรณยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
……. 8) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อ-นวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
……. 9) ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2557 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
……. 10) ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาบล็อกเพื่อการเรียนการสอนในโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
……. 11) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดยโสธร ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา
……. 12) เป็นคณะวิทยากรการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
……. 13) ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
……. 14) ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดยโสธร ประจำปีพุทธศักราช 2556” จากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
……. 15) ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูแกนนำคณิตศาสตร์ (Master Teacher) ระดับ ม.ปลาย ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2553
……. 16) ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดยโสธร ประจำปีพุทธศักราช 2558” จากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

praiwan57-2 krupraiwan

 โอด มสธpvpv57

praiwan57 โอด ม.อบ ปริญญาโอด1 ครูโอด 01 oadโอด

 1. มาให้กำลังใจแล้วนะ พัฒนาบล็อกไปเรื่อยๆล่ะแล้วจะเข้ามาดูใหม่จ้า

 2. ขอเป็นกำลังใจให้กับ ครูไพรวัล ดวงตาครับ เป็นบล็อกที่ดีมากๆและมีประโยชน์ต่อเพื่อนครู ขอให้พัฒนาบล็อกไป เพื่อชาติไทยครับ

 3. ขอบคุณทุกแรงใจครับ

 4. เยี่ยมครับ ขอเป็นกำลังใจอีกคนครับ

 5. เวปของคุณครูมีประโยชน์ต่อเพื่อนครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ขอบคุณในน้ำใจ

 6. มีประโยชน์ดีครับ ภูมิใจแทนครูคณิตศาสตร์

 7. จักรรินทร์

  อยากทำเว็บแบบครูไพรวัลย์บ้าง ช่วยแนะนำหน่อยครับ

  • คุณจักรรินทร์ ทำงานที่ไหนครับ หรือมีรายละเอียดติดต่อกลับไหมครับ เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ผมจะได้ส่งเอกสารไปให้นะครับ

 8. สวัสดีครับครูไพรวัลย์(ครูโอด)ผมขอชื่นชมความสามารถของครูที่ไม่หวงวิชาไม่ซุกหมกเหม็ดซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในสังคมไทยผมขอสมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับของครูด้วยคน ผมชื่อครูสุเวช ประสงค์ ชื่อเล่น เอก สอนที่โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น ถ้าครูมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมขอนแก่นอีกครั้งขอให้โทรบอกหน่อยนะครับ 082-1089089 ยินดีต้อนรับเสมอครับ

 9. เวบของครูมีประโยชน์มากๆกับเพื่่อนครูด้วยกันค่ะ ขอชื่นชมค่ะ
  เป็นคนกุดชุมเหมือนกันค่ะ อยู่บ้านกำแมด (นาสะแบงคือทางผ่าน หุหุ)
  ตอนนี้ทำวานที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทราค่ะ

  ครูฝน

 10. พี่ไพรวัล ผมชัย ค้อวัง ยโส นะครับ ดีใจที่ได้เจอพี่บนเว็บส่วนตัว เป็นกำลังใจในความมุ่งมั่นนะครับ ผมส่งเมลถึงพี่ ไม่สามารถแอด fb พี่ได้ อย่างฝากแอดผมก่อนด้วยครับ

 11. สวัสดีค่ะ คุณครูไพลวัล ชื่นชอบในความสามารถของคุณครูมากค่ะ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้คุณครูพัฒนาผลงานตนะคะ

 12. ฟ้าเพื่อน แฟง ปอ คนสวย 5555+

  โคตรเริด หรู อลังการ จริงๆเลยค่ะ ไลคึ ไลคึ

 13. คณิตศาสตร์ที่จะให้พี่ส่งมาทางเมลก็ได้aoy31.rapeeporn@gmail.com

 14. สวัสดีค่ะ แวะมาทักทาย วันนี้จะปรับ wordpress เพิ่มจ้า

 15. ฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์

  สุดยอดค่ะครูไพรวัล

 16. ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจนะครับ

 17. ประวัติครูสุดยอดอ่ะค่ะ>><<<

 18. เป็นครูที่สุดยอดเลยครับ

 19. วิจัยทำไมมีแต่หัวข้อหนอเจ้านาย

 20. ติดตามผลงานของอาจารย์นะครับ ให้กำลังใจครับ ผมก็เป็นครูสอนคณิตศาสตร์เหมือนอาจารย์ชอบเว็บนะครับไว้โอกาสหน้าจะขอขอมูลทำเว็บ บ้างนะครับ

  • ขอบคุณครับ การทำเว็บไม่ยากครับ ว่าง ๆ ลองดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาลองดูก่อนได้นะครับที่ http://kutchum.wordpress.com/media/ โดยเน้นตัว WordPress ครับ ถ้าสงสัยประการใดลองโทรหาผมได้นะครับ พร้อมให้คำแนะนำครับ

 21. เป็นครูที่มีความสามารถมากค่ะ ขอให้กำลังใจสู้ๆ

 22. โอด เอาข้อสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 ลงเว็ปหน่อยนะ เขาให้เผยแพร่ได้ตั้งแต่ 21 มกราคม 2556 แล้ว

 23. ขอขอบคุณเว็บคุณครูไพรวัล ดวงตา ซึ่งเป็นเว็บที่ดีมากๆ พัฒนาต่อไปนะครับ

 24. ศน,ลฎาภา นาคคูบัว

  เป็น blog ที่ให้ความรู้ดีมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไปค่ะ

 25. สุพนิต เหมือนสิงห์

  ขอชื่นชมนะคะเยี่ยมมากคะ

 26. เป็นบล๊อกที่ดีและให้ความรู้ได้มากทีเดียว ขอให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะ

 27. ขอขอบพระคุณทุก ๆ กำลังใจที่มอบให้ครับ

 28. เก่งมากค่ะ

 29. เก่งจังเลยค่ะขอเข้ามาศึกษาเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับเนื้อหาสาระดีๆ ^____^

 30. โอ้ว พระคุณเจ้า 2762 คะแนนโหวตท่วมท้นอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน ปกติไม่ได้เข้าบล๊อกที่เกี่ยวกับการศึกษาอย่างจริงจัง เ็ป็นครั้งแรกที่เข้าบล๊อกครูไพรวัล ขอบคุณมากครับที่ทำบล๊อกอย่างตั้งใจ ผมจะเข้ามาเยี่ยมชมอีกครับ

 31. ขอบพระคุณ คุณยามครับ ที่ได้แวะมาเยี่ยมชมนะครับ วันที่ไปรับรางวัลรู้สึกยินดีมากที่ได้รู้จักคุณยาม เวว็บบล็อกเกอร์ที่เขียนเนื้อหาทางด้านธุรกิจที่เป็นเรื่องยาก แต่อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและสังคมมากครับ…ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดี ๆ ครับผม

 32. ผมอยากได้ ข้อสอบ คณิต
  ปี 55 พร้อมแสดงวิธีทำ

 33. อยากได้ข้อสอบ PISA ถ้าท่านมีกรุณาช่วยส่งมาที่ Facebook กลุ่มเครื่อข่ายครูคณิตศาสตร์ นครพนม ด้วยเด้อ ขอบคุณครับ

 34. ขอชื่นชมครูไพวัล จากใจจริงที่ได้เผยแพร่ข้อมูลดีๆๆที่มีประโยชน์ต่อครูที่สนใจเพื่อนำสู่เด็กนักเรียนให้เป็นวิทยาทานสมเป็นครูมืออาชีพจริงๆๆๆ

 35. ชอบมากได้ประโยชน์เยอะมากเลยคะ

 36. พึ่งเข้ามาเจอเป็น web blog ที่ดีมากๆ สู้ต่อไปครับผมขอเข้ามาเป็นลูกศิษย์อีกคนนะครับ

 37. ปุณยกร แสงงาม

  ชอบมากๆครับ สุดยอดจริงๆ

 38. เป็นเว็บที่มีประโยชน์ดีมากคะ ภูมิใจแทนครูคณิตศาสตร์
  เป็นน้องชายที่มีพัฒนาการสุดยอดมากพัฒนาไปเรื่อย
  ๆนะร่วมเป็นกำลังใจให้คะ
  ยังจำกันได้รึป่าว

 39. ครูไพรวัล ครับ ผมขอแนวข้อสอบ สอบเข้าม.4 กุดชุมวิทยาคม หน่อยคับ

 40. วรรณภา. อ่างทอง

  สวัสดีจ้าคุณครูไพรวัลย์ ติดตามผลงานเรื่อยๆอยู่นะคะชื่นชมในความสามารถมากมากเลยค่ะ
  สบายดีไหมคะ
  พอดีว่าช่วงนี้กะลังจะส่งผลงานการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาค่ะ
  อยากรบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ[เป็นพี่เลี้ยงหน่อยค่ะ]มือใหม่อิอิ

 41. โชกุน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ

  ขบคุณนะครับครู กำลังเรียนน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 1 อยู่ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: