Monthly Archives: ธันวาคม 2017

ข้อสอบวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

…….เอกสารชุดเสริมคิด…วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ) ประจำปี 2549-2560 เป็นเอกสารของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาฃาติ ที่เน้นทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้เป็นพิมพ์เขียวในการสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่อไป
…….อีกทั้ง สพฐ. ได้ทำการเผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนให้สามารถก้าวทันโลก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถนำสิ่งทีได้จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

……. ต้องขอขอบคุณ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะท่าน อาจารย์ปราโมทย์ ขจรภัย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ที่ได้ผลิตเอกสารดี ๆ เผยแพร่แก่วงการการศึกษาไทยครับ สำหรับท่านที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ชนิด pdf ตามลิงค์ด้านล่านี้ครับ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด โทร.086-7208106 ยินดีให้บริการครับ

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2559-2560

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2557-2558

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2555-2556

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2553-2554

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2551-2552

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2549-2550

คลิป VDO ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5-6 โดย สสวท.


…….ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโครงการยกระดับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จัดทำวีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 และ ป.6 สอนโดยครูจาก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
…….คลิกชมคลิป VDO บน YouTube โดยใช้คำค้น “คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6” หรือ “คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5”  หรือตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5

ข้อสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


…….
จากที่ผมได้ทำการอัพโหลด E-book เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แบบทดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2549 – 2560 ทำให้มีคุณครูคณิตศาสตร์และผู้ปกครองหลายท่านได้ทำการสอบถามมายังตัวผมเองว่ามีของประถมบ้างไหม ซึ่งหลาย ๆ ท่านให้ความสนใจและต้องการนำไปใช้ในการฝึกซ้อมกับลูกศิษย์และลูก ๆ นักเรียน ดังนั้นผมเองจึงได้ทำการอัพโหลดไฟล์ E-book สริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 – 2560  ซึ่งเป็นการนำเสนอวิธีการ ยุทธศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เป็นพิมพ์เขียวในการสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการรอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรอบระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติต่อไป
…….ต้องขอขอบคุณ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะท่าน อาจารย์ปราโมทย์ ขจรภัย เลนุการโครงการและบรรณาธิการ ที่ได้ผลิตเอกสารดี ๆ เผยแพร่แก่วงการการศึกษาไทยครับ สำหรับท่านที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ชนิด pdf ตามลิงค์ด้านล่านี้ครับ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด โทร.086-7208106 ยินดีให้บริการครับ

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2549-2550

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2551-2552

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2553-2554

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2555-2556

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2557-2558

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2559-2560

กุดชุมวิทยาคม MATH CONTEST 2017 ครั้งที่ 7


…….กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 MATH CONTEST 2017 เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์์ ในปีการศึกษา 2560 นี้จัดให้มีการแข่งขัน 8 ระดับ ชิงทุนการศึกษาจำนวน 80 รางวัล ระดับละ 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 36,800 บาท ดังนี้
1) ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4    2) ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  ….3) มัธยมศึกษาปีที่ 1   4) มัธยมศึกษาปีที่ 2
5) มัธยมศึกษาปีที่ 3……6) มัธยมศึกษาปีที่ 4      7) มัธยมศึกษาปีที่ 5 …  8)  มัธยมศึกษาปีที่ 6
……ลำดับที่ 1 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   1,500 บาท
……ลำดับที่ 2 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   1,000 บาท
……ลำดับที่ 3 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   700 บาท
……ลำดับที่ 4 – 10 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   200 บาท
……ลำดับที่ 11 – 20 เกียรติบัตร
…….สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง 325 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม หรือทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางเพลินพิศ สิงห์คำ  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140ปณ.กุดชุม ตั้งแต่วันนี้ – 24 มกราคม 2561
หรือสมัครออนไลน์ที่ www.goo.gl/wZDY5f
……หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากุดชุม หมายเลขบัญชี 336-0-42257-0 ชื่อบัญชีนางเพลินพิศ สิงห์คำและ น.ส.ครียาภัทร ทองนาค พร้อมทั้งแนบหลักฐานผ่านกลุ่มไลน์ “สอบคณิตศาสตร์กุดชุม” ตามลิงค์ http://line.me/R/ti/g/fCjivhYMvI
หรือแสกน QR Code
…….ค่าสมัครคนละ 50 บาท โดยสอบ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม 086-7208106 (ครูไพรวัล ดวงตา)  | หนังสือออกโรงเรียน ประกาศรับสมัคร | |ใบสมัคร | สมัครสอบออนไลน์ | แสดงผลข้อมูล |

ตัวอย่างข้อสอบปี 2555 | ป.5-6 ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | เฉลยคำตอบ |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2554  | ป.5-6 ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | เฉลยคำตอบ |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2553 | ป.3-4 ป.5-6 | ม.1 | ม.2 ม.3 เฉลย |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2552 | ป.3-4 ป.5-6 | ม.1 | ม.2 ม.3 เฉลย |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2551 ระดับ | ป.3-4 ป.5-6 |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2550 ระดับ | ป.3-4 | ป.5-6 |