ฝันสลายหากท้องในวัยเรียน

……….วัยรุ่นเป็นวัยที่เกิดการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และมีความต้องการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติของร่างกายเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะการเปิดกว้างทางสังคม ทำให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างมีอิสระมากขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประกอบกับการสื่อสารทางเพศต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ วิดีโอ คลิปวิดีโอและรูปภาพต่างๆ บนอินเทอร์เนต และสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งสถานบันเทิงต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้น ให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากขึ้น ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น โรคติต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งควรรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
……….ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ได้กำหนดค่ามาตรการการเฝ้าระวังการมีบุตรก่อนวัยอันควรไม่เกินร้อยละ 10 ประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ข้อมูลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปี พ.ศ.2536 พบวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรร้อยละ 10 แต่ในปี พ.ศ.2551 พบร้อยละ 20 และพบว่าวัยรุ่นหญิงอายุน้อยที่สุดที่ตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร คือ 12 ปี

kit
……….ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันการตั้งครรภ์ ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่มีการวางแผน ซึ่งเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา การตั้งครรภ์เป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของชีวิตไปสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นภาวะวิกฤติของชีวิตที่เต็มไปด้วยความเครียดและความดอดทน เสียสมดุลทางอารมณ์ วิตกกังวล ลังเลใจ โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ทีอยู่ในภาวะที่มารดาอยู่ในวัยที่ยังไม่พร้อมหรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นอกจากผลกระทบจากปัจจัยภายในแล้ว มารดายังต้องปรับตัวเพื่อเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้เลี้ยงดูทารกที่เกิดใหม่ ปัญหาการไม่ยอมรับจากสังคม ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน และปัญหาการสร้างครอบครัวใหม่ ทำให้วัยรุ่นเหล้านี้ไม่มีความสุขและไม่พึงพอใจในการตั้งครรภ์ ซึ่งเรามาดูผลกระทบจากการตั้งครรภ์หรือท้องก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง กันเลยนะครับ
……….1. ผลกระทบด้านร่างกาย วัยรุ่นตั้งครรภ์ขณะที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต การตั้งครรภ์แม้ไม่ส่งผลในระยะสั้น แต่อาจส่งผลในระยะยาว ร่างกายหยุดการเจริญเติบโต จากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เสี่ยงต่อการติเชื้อโรคติต่อทางเพศสัมพันธ์ เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย และมีการใช้ฮอร์โมนในการคุมกำเนิดตั้งแต่อายุยังน้อย
……….2. ปัญหาด้านจิตใจ วัยรุ่นรู้สึกเหงา ว้าเหว่ ต้องการใช้ชีวิตในวัยเรียน และในสังคมเดียวกัน ต้องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกับสามี บางรายมีภาวะซึมเศร้า มีความรู้สึกผิด คิดว่าการตั้งครรภ์เป็นตราบาปของชีวิต ไม่ภาคภูมิใจในการตั้งครรภ์รู้สึกอึดอัดคับข้องใจเพราะพยายามหาทางออกสำหรับอนาคต แต่ไม่สามารถกระทำดังคาดหวัง วัยรุ่นมีพฤติกรรมเก็บตัวไม่เข้าสังคม
……….3. ผลกระทบด้านสังคม วัยรุ่นต้องออกจากโรงเรียน เสียโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตนเอง ปัญหาในการประกอบอาชีพ เนื่องจากอายุน้อย ทำให้ไม่สามารถสมัครเข้าทำงานในระบบได้ มีภาระด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการต้องเลี้ยงดูบุตร ปัญหาในการสร้างครอบครัวใหม่ เนื่องจากบทบาทของสามี ไม่เป็นไปตามที่ตนเองคาดหวัง ทำให้ต้องมีปัญหาหย่าร้าง หรือต้องแยกกันอยู่เนื่องจากสามีต้องทำงานหารายได้ ปัญหาการมีคู่ครองหลายคนเนื่องจากชีวิตคู่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง บางรายมีพฤติกรรมขายบริการเพื่อหาเงินมาใช้จ่าย ถูกชักจูงให้ขายบุตร ถูกชักจูงให้ขายบริการหรือแต่งงานกับชาวต่างชาติ วัยรุ่นมีแนวโน้มทอดทิ้งบุตร ซึ่งเป็นวงจรชีวิต เช่นเดียวกับที่วัยรุ่นเคยได้รับจากพ่อแม่ของตนมาแล้ว
……….4. เหตุการณ์วิกฤติที่ครอบครัวต้องเผชิญ รู้สึกเสียใจ ผิดหวังในพฤติกรรมของบุตรที่ไม่ได้เป็นวัยรุ่นอย่างที่ครอบครัวคาดหวัง คิดลงโทษตนเอง ลงโทษวัยรุ่นหญิง และลงโทษฝ่ายชายที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ ครอบครัวต้องรับภาระเพิ่มในการเลี้ยงดูทารก คนในครอบครัวต้องหยุดทำงาน ทำให้สูญเสียรายได้ แต่บางครอบครัวภาระลดลง เนื่องจากวัยรุ่นหญิงมีสามีดูแลแทนบิดามารดา
……….5. การวางแผนชีวิตหลังการคลอดบุตร วัยรุ่นวางแผนการสร้างครอบครัว เรียนต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อเริ่มการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม วางแผนฝากบุตรให้ญาติดูแล เพื่อการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม บางรายวางแผนในการหาคู่ครองคนใหม่ การวางแผนของผู้ปกครองหลังวัยรุ่นหญิงคลอดบุตรคือ การส่งเสริมให้วัยรุ่นสร้างครอบครัว ฝึกอาชีพ ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ช่วยในการเลี้ยงดูทารก ครอบครัวต้องรับภาระเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายของทารกและสามีของวัยรุ่นหญิงที่ย้ายเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกัน แต่บางครอบครัวมีภาระลดลง เนื่องจากวัยรุ่นหญิงย้ายไปอยู่กับครอบครัวของสามีที่มีฐานะทางการเงินดีกว่า
………กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ วัยรุ่นไม่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ และไม่มีการป้องกันทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ นอกจากนี้จะมีผลกระทบทางด้านสุขภาพของตัววันรุ่นและบุตรแล้ว ยังมีผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจตามมาด้วย

บทความนี้เผยแพร่ผ่านทาง
1.เว็บบล็อก  www.krupraiwan.wordpress.com
2. แฟนเพจของ facebook :: kcdoing
3. ทวิตเตอร์ www.twitter.com/krupraiwan

Advertisements

Posted on ่11 ตุลาคม, 2013, in Lifestyle and tagged . Bookmark the permalink. 18 ความเห็น.

 1. วันนี้ ได้เข้ามาอ่านบทความของคุณครู บทความดีมากเลยค่ะ // ได้รับความรู้ หลายอย่างเลยค่ะอ่านแล้วได้แง่คิด ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ขอแชร์ให้เพื่อนๆ ใน Facebook ได้อ่านด้วยน้ะคะ ^___^!!

  -กฤษณพร วะชุม

 2. วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เข้ามาติดตามเว็บของคุณครูครับ บทความนี้ดีมากค่ะ ขอแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ได้อ่านนะค่ะ ….. อ่านแล้วได้แง่คิด ความรู้มากๆค่ะ คุณครู อ่านแล้วได้รับความรู้มากๆ ค่ะ ^___^

  # . ด.ญ. ธิดารัตน์ ชื่นตา .

 3. พร้อมเพชร คงแดง

  เป็นบทความที่ดีมีสาระและสะท้อนสังคมได้ชัดเจนมากๆครับ
  /จะไปแชร์ทุกระบบเลยครับ 🙂

 4. วันนี้ได้มาอ่านบทความตั้งครรภ์ เป็นบทความที่น่าจะเป็นตัวอย่างและบทเรียนของวัยรุ่นปัจจุบันในสังคม
  อาจสสะท้อนมุ่มมองความคิดของคนในสังคมหลายคนเห็นแค่เป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อเทียบแล้วกับอนาคตทีีจะทีในวันข้างหน้าซึ่งต่างกันราวฟ้ากัยเหยว เป็นเรื่องที่ควรบอกต่อกัน ขอบคุณคุณครูที่นำสิ่งดีๆที่เป็นคติสอนในทางที่ดี และดีใจที่มีครูผู้สอนดีๆ ครับบ ( : thanakron waroros

 5. บทความของครูทำให้หนูได้รับความรู้เยอะเลยค่ะ และก็สะท้อนสังคมสภาพตอนนี้มาก ๆ เลยค่ะ ^^
  ลงชื่อ : ด.ญ.พิชญาภัคร ลครชัย

 6. เมื่ออ่านแล้ว ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในสังคมไทยในปัจจุบัน และเป็นปัญหาชีวิตการไม่ยอมรับจากสังคม ปัญหาทางเศรษฐกิจ
  ลงชื่อ: ด.ญ.วิชชุฎา ค้าข้าว ม.1/8

 7. หนูชอบบทความของครูมากค่ะ หนูได้เรียนรู้หลายอย่างกับบทความของคุณครู อ่านแล้วได้แง่คิด ความรู้ มากๆ ค่ะ !!

 8. เป็นบทความที่ดีได้เเง่คิดได้เรียนรู้หลายอย่างครับ ^_^

 9. วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เข้ามาในเว็บครู……
  หนูรู้สึกว่าได้ความรู้ต่างๆ…..มากมาย
  ^^

 10. ชยากร ชมปากเกลี้ยง

  วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เข้ามาในเว็บครู
  เป็นบทความที่ดีมีสาระ สะท้อนสังคมได้ชัดเจนมากครับ

 11. จากที่หนูได้อ่านเเล้ว หนูคิดว่าเป็นบทความที่สะท้อนต่อความเป็นจริงทางสังคมมาก หนูเคยเห็นคนที่ท้องก่อนวัยอันควรมามากค่ะ หนูก็สงสารพ่อเเม่ ของเขามาก บทความนี้เป็นบทความที่ดีมากค่ะ ถ้าเด็กวัยรุ่นในสมัยนี้ได้มาอ่านคงจะคิด? แล้วศึกษาให้ดีก็จะไม่มีการท้องกว่าวัยอันควรค่ะ ดังนั้น หนุอยากไห้ทุกคนได้อ่านบทความนี้ ขอเเชร์ น่ะค่ะ ปลื้มค่ะๆๆ^^
  ..
  ลงชื่อ:เด็กหญิง ศิริประภา ไชยสิทธิ์ เลขที่25 ม.1/8^^

 12. ผมได้อ่านบทความของครูแล้วผมรู้สึกว่าถ้าทำคนนี้ท้องก่อนไวเรียนผมก็คงรู้สึกเสียใจมากมายเลยครับ
  ที่ทำอนาคตของเขาคนนี้มากๆครับ อยากให้ได้อ่านกันทุกๆคนมาก ครับมีความรู้มากมาย เมื่อเกิดกับตัวเองจะได้เอาไปเปนอุทาหอน ครับ
  .
  .
  ด.ช.ภูธเนตร บุญบรรลุ เลขที่10 ห้อง 1/8

 13. มันสะท้อนให้เห็นว่าเป็นความจริงในสังคม และได้แง่คิดต่างๆ เป็นบทความที่ดีมากๆเลยค่ะ ^////^
  ลงชื่อ:เด็กหญิง ทิพวรรณ โนมขุนทด เลขที่16 ม.1/8 ><'!

 14. วันนี้เป็นอีกวันที่ได้เข้ามาติดตามผลงานของครูหนูอ่านเเล้วมันรู้สึกสะท้อนถึงความจริงของวัยรุ่นสะท้อนถึงมุมมองความคิดเห็นของคนในสังคมบทความนี้เป็นบทความที่ดีอีกบทความหนึ่ง
  ด.ญ.อัมฤทธิ์ตรา มาสขาว เลขที่29 ช้ัน ม. 1/8

 15. เด็กหญิงปภาณิน ทะนะเวช เลขที่ 20 ม.1/8

  วันนี้หนูได้เข้ามาอ่านบทความเกี่่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และหนูก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการตั้งครรภ์ในวัยเรียนมีผลกระทบเกี่ยวกับหลายด้าน เกียวกับวิชาสุขศึกษาและสังคมอีกด้วยค่ะ

 16. วันนี่ผมได้มาอ่านเรื่อง ฝันสลายหากท้องในวัยเรียน มันทำให้รู้ว่า การท้องก่อนวัยเรียน เสียอนาคต เสียชื่อเสียงวงค์ตะกลู เเละยังสะท้อนให้เห็นว่าเป็นความจริงในสังคม เเละมีผมกระทบหลายด้าน
  ด.ช.เดโชชัยษ ไชยจิต เลขที่ 4 ชั้น1/8

 17. วันนี้ได้อ่านบทความของคุณครู บทความมีสาระมากเลยค่ะ สามารถสะท้อนจากความจริงของสังคม เป็นเนื้อหาที่ให้ความรู้สาระ ได้คติเตือนใจสำหรับทุกคนที่ได้เข้ามาอ่าน
  ลงชื่อ: ด.ญ.ศุทธิลักษณ์ สุชิลา ม.1/8 ค่ะ

 18. วันนี้ได้อ่านบทความของคุณครู บทความมีสาระมากเลยค่ะ สามารถสะท้อนจากความจริงของสังคม เป็นเนื้อหาที่ให้ความรู้สาระ ได้คติเตือนใจสำหรับทุกคนที่ได้เข้ามาอ่าน

  # ด.ช. ธนดล เสาม่วง เลขที่ 6 ชั้น ม.1/8 ><

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: