บันทึกการอ่าน

………การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์     ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว     โดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยลงไปอีก  สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความสนใจของผู้อ่าน    การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้ ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออื่นๆ เช่นโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ  รวมทั้งการขาดการชักจูง    การกระตุ้น  และมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่าง ๆ จากโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแล้ว   การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน  ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝัง   และชักชวนให้เกิดความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยการจัดกิจกรรมรักการอ่านขึ้นในสถานศึกษา อีกทั้งการประเมินภายนอกรอบสองปีการศึกษา 2552 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้เสนอแนะให้จัดกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดนอกกรอบและเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหาคำตอบและค้นคว้าด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้ตระหนักถึงเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อีกทั้งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนตามศักยภาพของตนเอง

หรือดาวน์โหลดที่ → Reading_record.doc

Advertisements

Posted on ่8 มิถุนายน, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: