ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 (2553 – 2559) พร้อมเฉลย รวม 7 พ.ศ.

…….เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อเตรียมสอบ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2553 – 2559 พร้อมเฉลย ฉบับรวม 7 พ.ศ. ชุดนี้ผมไพรวัล ดวงตา มีความตั้งใจในการจัดทำขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ลูกๆ  นักเรียนในระดับประถมศึกษา รวมถึงคุณครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กประจำปี 2561 ถือเป็นของขวัญเล็ก ๆ ที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
…….ซึ่งปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พล.เอก ประยุทธ์ จันโอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2561 ว่า “รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยนายกฯต้องการให้เด็กและเยาวชน ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป
…….ดังนั้น การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เต็มศักยภาพจึงถือเป็นหน้าที่ที่เด็ก ๆ พึงกระทำ รวมทั้งการตั้งใจในการทำคะแนนสอบโอเนตให้ได้เยอะๆ  ด้วย ผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อเตรียมสอบ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2553 – 2559 พร้อมเฉลย ฉบับรวม 7 พ.ศ. ฉบับนี้จะช่วยให้ครู ผู้ปกครอง และลูก ๆ นักเรียนได้เป็นอย่างดี

หรือดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ >>> คู่มือ ONET คณิตศาสตร์ ป.6 (2553 – 2559) พร้อมเฉลย รวม 7 พ.ศ.

เฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

……เอกสารประกอบการบรรยายและเฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ได้จัดทำขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งมีวันหยุดยาวหลายวัน ผมเองก็ว่างและพักผ่อนอยู่ที่บ้านเลยหากิจกรรมดีๆ ทำเพื่อเด็ก ๆ และผู้ปกครอง โดยเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวสอบด้วยความราบรื่นตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา เพื่อที่จะใช้ในการทบทวนเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง อีกทั้งได้ฝึกฝนทักษะการแก้โจทย์ปัญหาพื้นฐานจากข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมตัวสอบโอเนต ในวันที่ 3-4 กมภาพันธ์ 2561 ซึ่งปีนี้รูปแบบข้อสอบจะเปลี่ยไปเป็นปรนัย 18 ข้อ และอัตนัย 7 ข้อ รวม 25 ข้อ ๆ ละ 4 คะแนน รวม 100 คะแนน  ดังนั้นโดยผมเองอยากให้ดาวน์โหลดข้อสอบข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ปี 2560 ไปฝึกทำก่อน จากนั้นค่อยตรวจสอบคำตอบและเฉลยแนวคิดแบบคร่าว ๆ ที่ผมจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการประเมินว่าตัวเองสอบได้คะแนนมากน้อยเพียงใด จากนั้นค่อยมาดูข้อที่ผิดและคลิป VDO ที่ให้มาอย่างละเอียดอีกครั้ง จะเป็นการช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีทีเดียว
…….ผมเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เฉลย O-NET 60 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่ลูก ๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูที่เตรียมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน ONET ได้ดีทีเดียวและขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมบล็อกเล็กๆ แห่งนี้เป็นประจำ และขอมอบเอกสารฉบับนี้แทนใจเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกๆท่าน ทุกๆ คนครับ
…….เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ ท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่ มีความสุขสำเร็จ และสมหวัง ตลอดปีใหม่และตลอดไป ขอให้บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง พระรัตนตรัยปกป้อง จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยจงได้อย่าแผ้วพานท่านและครอบครัว ให้มีความร่มเย็น และมีความสุข ให้ร่ำรวยเงินทอง และทรัพย์สิน ให้สูงส่งด้วยบารมี “พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว” ตลอดปีใหม่ 2561 และตลอดไป

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 60 | เฉลยข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 60 |

ข้อสอบวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

…….เอกสารชุดเสริมคิด…วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ) ประจำปี 2549-2560 เป็นเอกสารของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาฃาติ ที่เน้นทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และใช้เป็นพิมพ์เขียวในการสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่อไป
…….อีกทั้ง สพฐ. ได้ทำการเผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนให้สามารถก้าวทันโลก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถนำสิ่งทีได้จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

……. ต้องขอขอบคุณ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะท่าน อาจารย์ปราโมทย์ ขจรภัย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ที่ได้ผลิตเอกสารดี ๆ เผยแพร่แก่วงการการศึกษาไทยครับ สำหรับท่านที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ชนิด pdf ตามลิงค์ด้านล่านี้ครับ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด โทร.086-7208106 ยินดีให้บริการครับ

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2559-2560

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2557-2558

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2555-2556

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2553-2554

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2551-2552

เสริมคิดวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2549-2550

คลิป VDO ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5-6 โดย สสวท.


…….ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโครงการยกระดับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จัดทำวีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 และ ป.6 สอนโดยครูจาก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
…….คลิกชมคลิป VDO บน YouTube โดยใช้คำค้น “คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6” หรือ “คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5”  หรือตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5

ข้อสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


…….
จากที่ผมได้ทำการอัพโหลด E-book เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แบบทดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2549 – 2560 ทำให้มีคุณครูคณิตศาสตร์และผู้ปกครองหลายท่านได้ทำการสอบถามมายังตัวผมเองว่ามีของประถมบ้างไหม ซึ่งหลาย ๆ ท่านให้ความสนใจและต้องการนำไปใช้ในการฝึกซ้อมกับลูกศิษย์และลูก ๆ นักเรียน ดังนั้นผมเองจึงได้ทำการอัพโหลดไฟล์ E-book สริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แบบทดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 – 2560  ซึ่งเป็นการนำเสนอวิธีการ ยุทธศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เป็นพิมพ์เขียวในการสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขันทางวิชาการรอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรอบระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติต่อไป
…….ต้องขอขอบคุณ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะท่าน อาจารย์ปราโมทย์ ขจรภัย เลนุการโครงการและบรรณาธิการ ที่ได้ผลิตเอกสารดี ๆ เผยแพร่แก่วงการการศึกษาไทยครับ สำหรับท่านที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ชนิด pdf ตามลิงค์ด้านล่านี้ครับ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด โทร.086-7208106 ยินดีให้บริการครับ

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2549-2550

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2551-2552

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2553-2554

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2555-2556

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2557-2558

เสริมคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปี 2559-2560

กุดชุมวิทยาคม MATH CONTEST 2017 ครั้งที่ 7


…….กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 MATH CONTEST 2017 เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์์ ในปีการศึกษา 2560 นี้จัดให้มีการแข่งขัน 8 ระดับ ชิงทุนการศึกษาจำนวน 80 รางวัล ระดับละ 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 36,800 บาท ดังนี้
1) ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4    2) ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  ….3) มัธยมศึกษาปีที่ 1   4) มัธยมศึกษาปีที่ 2
5) มัธยมศึกษาปีที่ 3……6) มัธยมศึกษาปีที่ 4      7) มัธยมศึกษาปีที่ 5 …  8)  มัธยมศึกษาปีที่ 6
……ลำดับที่ 1 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   1,500 บาท
……ลำดับที่ 2 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   1,000 บาท
……ลำดับที่ 3 ทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ   700 บาท
……ลำดับที่ 4 – 10 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา   200 บาท
……ลำดับที่ 11 – 20 เกียรติบัตร
…….สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง 325 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม หรือทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางเพลินพิศ สิงห์คำ  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140ปณ.กุดชุม ตั้งแต่วันนี้ – 24 มกราคม 2561
หรือสมัครออนไลน์ที่ www.goo.gl/wZDY5f
……หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากุดชุม หมายเลขบัญชี 336-0-42257-0 ชื่อบัญชีนางเพลินพิศ สิงห์คำและ น.ส.ครียาภัทร ทองนาค พร้อมทั้งแนบหลักฐานผ่านกลุ่มไลน์ “สอบคณิตศาสตร์กุดชุม” ตามลิงค์ http://line.me/R/ti/g/fCjivhYMvI
หรือแสกน QR Code
…….ค่าสมัครคนละ 50 บาท โดยสอบ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม 086-7208106 (ครูไพรวัล ดวงตา)  | หนังสือออกโรงเรียน ประกาศรับสมัคร | |ใบสมัคร | สมัครสอบออนไลน์ | แสดงผลข้อมูล |

ตัวอย่างข้อสอบปี 2555 | ป.5-6 ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | เฉลยคำตอบ |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2554  | ป.5-6 ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | เฉลยคำตอบ |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2553 | ป.3-4 ป.5-6 | ม.1 | ม.2 ม.3 เฉลย |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2552 | ป.3-4 ป.5-6 | ม.1 | ม.2 ม.3 เฉลย |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2551 ระดับ | ป.3-4 ป.5-6 |
ตัวอย่างข้อสอบปี 2550 ระดับ | ป.3-4 | ป.5-6 |

เริ่มต้นกับการทำโครงงานคณิตศาสตร์

ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ คลิกลิงค์ดาวน์โหลดได้เลยครับ

ดาวน์โหลด The Geometer’s Sketchpad (GSP) Version 5:ภาษาไทย

1.

2. การประยุกต์ของอัตราส่วนทองคำ

3. เทียนหอมกับรูปทรงเรขาคณิต

4. ลำดับเรขาคณิตพิชิตพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าและสี่เหลี่ยมจัตุรัส

5. การอธิบายการหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟในช่วง [a.b] บนแกน X โดยใช้โปรแกรม GSP

6. เกมเศรษฐีเมืองตาก

7.

 

 

สมการของพาราโบลา

…….สมการของพาราโบลา คือ y = ax^2+bx+c  เมื่อ x เป็นจำนวนจริง a, b, c เป็นค่าคงตัว และ a \neq 0  คู่อันดับ (x, y) ที่ทำให้สมการเป็นจริง เมื่อนำมาเขียนกราฟจะเรียงชิดติดกันเป็นเส้นโค้งเรียบ ซึ่งเรียกว่า “พาราโบลา (Parabola)

…….พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax^2 เมื่อ a \neq 0
ลักษณะของกราฟ เป็นดังนี้
…….กรณีที่ 1 a>0 จะมีแกน  y เป็นแกนสมมาตร และจุดต่ำสุดของกราฟ คือ (0, 0)
…….กรณีที่ 2 a<0 จะมีแกน  y เป็นแกนสมมาตร และจุดสูงสุดของกราฟ คือ (0, 0)

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ลงบนแกนคู่เดียวกัน
……………….1. y = 2x^2…………2. y = -x^2
para01

 

…….พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax^2+k เมื่อ a \neq 0
ลักษณะของกราฟ เป็นดังนี้
…….กรณีที่ 1 a>0 จะมีแกน  y เป็นแกนสมมาตร และจุดต่ำสุดของกราฟ คือ (0, k)
…….กรณีที่ 2 a<0 จะมีแกน  y เป็นแกนสมมาตร และจุดสูงสุดของกราฟ คือ (0, k)

ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ลงบนแกนคู่เดียวกัน
……………….1. y = 3x^2-5…………2. y = \frac{1}{3}x^2-5

……………….3. y = -x^2+1…………4. y = -\frac{1}{4}x^2+1

para02

เราไปลองฝึกเขียนกราฟพาราโบลา จากคลิปวิดีโอต่อไปนี้ครับโดยครูชัยวุฒิ สังข์ขาว โรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชรครับ

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET 57 คณิตศาสตร์ ม.6

ดาวน์โหลดไปฝึกมือกันก่อนครับ

ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET 57 คณิตศาสตร์ ม.6

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.6 ปี 57

ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET 56 คณิตศาสตร์ ม.6

…….ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว กับการสอบ ONET ของปีนี้ ช่วงนี้เห็นนักเรียน คุณครูและผู้ปกครองสอบถามเกี่ยวกับข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ผมเลยลยต้องหาโอกาสช่วงกลางคืนสืบค้น จัดพิมพ์ เพื่อที่จะได้นำเสนอได้ทันเวลาก่อนสอบจริง จะเห็นว่าช่วงนี้หลายๆ คนทั้ง ป.6  ม.3 และ ม.6 คงต่างคร่ำเคร่งอ่านหนังสือ เพื่อทบทวนความรู้กันอยู่แน่ ๆ และวันนี้ เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ O-NET ผมจึงขอนำข้อสอบ O-NET ของปีก่อน ๆ มาให้ฝึกมือกันก่อน  เผื่อจะช่วยให้นักเรียน ได้รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง และมีเวลาทบทวนเพิ่มเติมก่อนสอบ O-NET ต้องขอบคุณ “คุณรัท” เจ้าของเว็บไซต์ RathCenter ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อสอบพร้อมเฉลยแนวคิดวิธีทำ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป…ขอบคุณมาก ๆ ครับ และสุดท้ายนี้ขอส่งกำลังใจและมาอวยพรให้นักเรียน ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบกัน ขอให้ประสบความสำเร็จและได้คะแนนตามที่มุ่งหวังครับ …ความพยามยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ… สำหรับนักเรียนที่พร้อมแล้วคลิกดาวน์โหลดและนำไปฝึกกันได้เลยครับ

ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net 56 คณิตศาสตร์ ม.6

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf >>> ข้อสอบ ONET คณิตศาสตร์ ม.6 ปี 56