คลังเก็บบล็อก

การแปรผันตรง (Direct Variation)

…..การแปรผัน (variation) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณหรือมากกว่านั้น เมื่อปริมาณหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป อีกปริมาณหนึ่งจะเปลี่ยนตามไปด้วย อย่างได้สัดส่วนกัน สามารถแบ่งการแปรผันออกเป็น 3 ชนิด คือ
….. 1. การแปรผันตรง (direct variation)
….. 2. การแปรผกผัน (inverse variation)
….. 3. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง (joint variation)

…..การแก้ปัญหาโจทย์การแปรผัน
…..1. พิจารณาว่ามีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กี่สิ่ง กำหนดตัวแปร เท่ากับจำนวนสิ่งที่เกี่ยวข้องกันตามโจทย์ และเขียนหน่วย
…..2. สร้างสมการแปรผัน แล้วเปลี่ยนเป็นสมการที่มีค่าคงตัว (นิยมใช้ค่า k)
…..3. แทนค่าตัวแปร เพื่อแก้สมการหาค่า k
…..4. เขียนสมการโดยแทนค่า k แล้วหาค่าที่โจทย์ถาม

การแปรผันตรง

…..การแปรผันตรง (direct variation) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่งหรือปริมาณสองปริมาณ เมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างเป็นสัดส่วนกัน หรือเมื่อสิ่งหนึ่งลดอีกสิ่งหนึ่งก็ลดลงตามไปด้วยอย่างเป็นสัดส่วนกัน เรียกว่า การแปรผันตามกัน หรือ การแปรผันตรง หรือ เป็นสัดส่วนโดยตรง

บทนิยาม กำหนดให้ x  และ y  แทนปริมาณใด ๆ y  แปรผันตรงกับ x  ใช้สัญลักษณ์ y\propto x เขียนในรูปสมการเป็น y=kx เมื่อ k เป็นค่าคงตัว และ k\not=0 เรียก k  ว่า ค่าคงตัวแห่งการแปรผัน (variation constant)

ตัวอย่างที่ 1 ถ้า y แปรผันโดยตรงกับ x กำหนด y=4 เมื่อ x=3  จงหาค่า y เมื่อ x=21
วิธีทำ   จาก y\propto x จะได้ y=kx (เมื่อ k เป็นค่าคงตัว)
…………แทนค่า y=4 เมื่อ x=3 ใน  y=kx  จะได้
…………….4=k(3)  →  k=\frac{4}{3}
…………….จะได้  y=\frac{4}{3}x
……………แทนค่า x=21 จะได้   y=\frac{4}{3}\times 21 = 28 ……….ตอบ

ตัวอย่างที่ 2 ถ้า x แปรผันตามกำลังสองของ y และ x=72 เมื่อ y=3  จงหาค่าคงตัวของการแปรผัน และค่าของ y เมื่อ x=288
วิธีทำ  x แปรผันตามกำลังสองของ y คือ x\propto y^2
…….จะได้ x=ky^2  (เมื่อ k เป็นค่าคงตัว)
…….แทนค่า  x=72 เมื่อ y=3   ใน x=ky^2
……..จะได้  72 = k(9)  → k=8
…….ดังนั้น จะได้สมการเป็น x=8y^2
…….ถ้า x=288 ค่า y คือ    288=8y^2
……………..  y^2 = \frac{288}{8} = 36
……………… y=\pm 6……….ตอบ

ตัวอย่างที่ 3 ความยาวของก้านลูกตุ้มนาฬิกา แปรผันตามกำลังสองของเวลาแกว่งครบรอบ ถ้าก้านลูกตุ้มนาฬิกายาว 99.2 เซนติเมตร จะแกว่งครบรอบใน 2 วินาที ก้านของลูกตุ้มต้องยาวกี่เซนติเมตร จึงจะแกว่งได้นาทีละ 24 รอบ
วิธีทำ กำหนดให้  L เป็นความยาวของก้านลูกตุ้มนาฬิกา หน่วยเป็น เซนติเมตร
……………..   t เป็นเวลาแกว่งครบรอบของลูกตุ้ม หน่วยเป็น วินาที
…….. จากโจทย์  L แปรผันตามกำลังสองของ t คือ L\propto t^2
…….จะได้ L=kt^2  (เมื่อ k เป็นค่าคงตัว)
…….แทนค่า  L=99.2 เมื่อ t=2   ใน L=kt^2
……..จะได้  99.2 = k(2)^2  → k=\frac{99.2}{4} = 24.8
…….ดังนั้น จะได้สมการเป็น L=24.8t^2
……. ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งได้นาทีละ 24 รอบ หมายถึง 24 รอบ ในเวลา 60 วินาที
…….ถ้า 1 รอบ ในเวลา \frac{60}{24} = \frac{5}{2} นาที
…….ถ้า t = \frac{5}{2} ..จะได้..L = 24.8(\frac{5}{2})^2
………………….L=\frac{25}{4}\times 24.8 = 155
……. \therefore ก้านของลูกตุ้มนาฬิกายาว..155.. เซนติเมตร ……….ตอบ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 66 other followers